Sınıf Öğretmenlerinin Dil Bilgisi ile İlgili Metaforları
Primary School Teachers' Metaphors Regarding Grammar

Author : Mehmet Soyuçok - Ömür Sadioğlu - Esra Yalçıntaş
Number of pages : 194-211

Abstract

Bu araştırmanın amacı sınıf öğretmenlerinin dil bilgisine ilişkin algılarını metaforlar yoluyla belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Türkiye’nin çeşitli illerinde görev yapan 116 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, katılımcıların kişisel bilgileri ile dil bilgisine ilişkin görüşlerini almak için “Dil bilgisi………..gibidir; çünkü……” sorusunun yer aldığı form ile toplanmıştır. Toplanan veriler içerik analizi tekniği ile analiz edilip yorumlanmıştır. Öğretmenlerin dil bilgisini neye benzettikleri ve benzetme nedenleri çeşitli kategoriler altında toplamıştır. Araştırmanın sonucunda, dil bilgisini ele alan bu kategoriler, “dilin temeli olarak dilbilgisi”, “doğru iletişim aracı olarak dilbilgisi”, “kurallar bütünü olarak dilbilgisi”, “estetik yönü ile dilbilgisi”, “eğlenceli yönü ile dilbilgisi”, “tamamlayıcı/bütünleştirici olarak dilbilgisi”, “düzenleyici olarak dilbilgisi”, “yansıtma aracı olarak dilbilgisi”, “yol gösterici olarak dilbilgisi”, “çok yönlülüğüyle dilbilgisi” ve “değişim aracı olarak dilbilgisi” şeklinde belirlenmiştir. En çok metaforu içinde bulunduran kategorilerden ilk üçü sırasıyla “tamamlayıcı/bütünleştirici”, “dilin temeli”, “doğru iletişim aracı” şeklindedir. Dört öğretmenin metaforlarından dil bilgisine yönelik olumsuz bir tutuma sahip oldukları belirlenmiştir.

Keywords

Sınıf öğretmeni, metafor, dil bilgisi, dil bilgisi öğretimi

Read:593

Download: 246