The Effect of Servant Leadership on Teacher Alienation: The Mediating Role of Supportive School Culture
The Effect of Servant Leadership on Teacher Alienation: The Mediating Role of Supportive School Culture

Author : Mahmut Polatcan
Number of pages : 57-67

Abstract

İlişkisel tarama modelinde kurgulanan bu araştırmanın amacı öğretmen algılarına göre okul müdürlerinin hizmetkâr liderlik davranışları ile öğretmenlerin işe yabancılaşmaları arasındaki ilişkide destek kültürünün aracılık rolünü belirlemektir. Araştırma basit seçkisiz örnekleme yöntemiyle seçilen 244 öğretmen üzerinde yürütülmüştür. Verilerin toplanmasında “Hizmetkâr Liderlik Ölçeği, Öğretmelerin İşe Yabancılaşması Ölçeği ve Destek Kültürü Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma sonuçları, hizmetkâr liderlik ve öğretmenlerin işe yabancılaşmaları arasında negatif yönlü bir ilişkinin olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte okul müdürlerinin hizmetkâr liderlik davranışları, öğretmenlerin işe yabancılaşmalarını yordamaktadır. Ayrıca müdürlerin hizmetkâr liderlik davranışları ile öğretmenlerin işe yabancılaşmaları üzerindeki etkisinde okuldaki destek kültürünün aracı etkisinin olduğu görülmüştür. Araştırma sonuçları ilgili alanyazın çerçevesinde tartışılmış, uygulayıcılara çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Hizmetkar liderlik, öğretmen işe yabancılaşması, destekleyici okul kültürü

Read:852

Download: 410