School Culture as a Predictor of Teachers’ Alienation at Schools
School Culture as a Predictor of Teachers’ Alienation at Schools

Author : Mithat Korumaz - Gülenay Nagihan Kılıç - İbrahim Kocabaş
Number of pages : 40-56

Abstract

Bu araştırma, öğretmenlerin işe yabancılaşma algılarının güçsüzlük, anlamsızlık, yalıtılmışlık ve okula yabancılaşma alt boyutlarında, okul kültürü algılarının destek, başarı, bürokratik ve görev kültürü alt boyutları ile ilişkisini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırma nicel araştırma yaklaşımlarından biri olan ilişkisel desene göre tasarlanmıştır. Araştırmanın örneklemi, tesadüfi örnekleme yöntemiyle belirlenmiş olan 481 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırma verileri, ‘İşe Yabancılaşma Ölçeği’ ve ‘Okul Kültürü Ölçeği’ kullanılarak elde edilmiştir. Veriler analiz edilirken basit doğrusal korelasyon ve çoklu regresyon analizlerinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen veriler incelendiğinde öğretmenlerin işe yabancılaşma düzeyleri ile okul kültürü arasında anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Okul kültürünün alt boyutları olan başarı, destek ve görev kültürü, işe yabancılaşmanın alt boyutu olan güçsüzlük, anlamsızlık ve yalıtılmışlık düzeyini yordamaktadır. Okul kültürünün alt boyutu olan bürokratik kültür ise işe yabancılaşmanın güçsüzlük, anlamsızlık ve yalıtılmışlık düzeyini yordamaktadır. Araştırma sonuçlarına göre okul kültürünün güçlendirilmesinin öğretmenlerin yabancılaşma düzeylerini azaltacağını ifade etmek mümkündür.

Keywords

İşe yabancılaşma, okul kültürü, öğretmen

Read:787

Download: 343