Researching Eighth Grade Students' Science Achievement based on 21st Century Skill Levels and Some Variable
Researching Eighth Grade Students' Science Achievement based on 21st Century Skill Levels and Some Variable

Author : Hatice Mertoğlu - Esra Akman
Number of pages : 256-267

Abstract

21. yüzyıl becerilerine sahip olmak çağın gerekliliği haline gelmiştir. Ayrıca, gelişen teknoloji ile birlikte fen bilimleri ve matematik alanındaki başarı her geçen gün anlam kazanmaktadır. Bu başarıyı belirlemek amacıyla düzenlenen TIMSS eğitim ve öğretimin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine katkı sağlamaktadır. Ayrıca ülkeler arasında başarı sıralamasını da belirlemektedir. Bu çalışma ile 2015 yılında açıklanan TIMSS sorularından elde edilen sonuçların öğrencilerin 21. Yüzyıl beceri düzeyleri ile ilişkili olup olmadığı ve öğrencilerin anne-baba eğitim düzeyleri, eğitim hayatından beklentileri, özel fen dersi almasının TIMSS fen başarılarını etkilemesi bakımından incelenmiştir. Bu amaçla, tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında İstanbul iline bağlı üç ilçeden 418 öğrenci ile bu çalışma tamamlanmıştır. Elde edilen verilerle Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro-Wilk testleriyle veri gruplarının normallik dağılımları incelenmiştir. Veriler, TIMSS 2015 fen bilimleri başarı testi, öğrencilerin demografik bilgileri ve 21. yüzyıl becerileri ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Yapılan analizler sonucu öğrencilerin fen başarısının anne-baba eğitim düzeyi, eğitim hayatından beklenti ve özel fen dersi alması ile istatistiksel olarak anlamlı ilişki olduğu tespit edilmiştir. TIMSS fen başarısı ile 21. yüzyıl becerileri arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır.

Keywords

TIMSS 2015, TIMSS Fen Başarısı, 21. Yüzyıl becerileri

Read:516

Download: 201