Relationship Between Academic Self-Efficacy Levels, Individual Instrument Learning-Motivation-Skills, Conscious Awareness And Daily Purpose Determination Levels
Relationship Between Academic Self-Efficacy Levels, Individual Instrument Learning-Motivation-Skills, Conscious Awareness And Daily Purpose Determination Levels

Author : Dilek Özçelik Herdem
Number of pages : 92-109

Abstract

Bu araştırmanın amacı müzik bölümünde okuyan öğrencilerin akademik öz yeterlilikleri, bireysel çalgı çalmaya ilişkin motivasyon düzeyleri, bilinçli farkındalık ve günlük amaçlar durumunun farklı değişkenler açısından incelenerek yorumlanması olarak belirlenmiştir. Araştırmanın örneklemini Gazi Üniversitesi’nde ve Erzincan Üniversitesi’nde müzik eğitiminde okuyan 252 öğrenci oluşturmaktadır. Buradan elde edilen veriler; bireysel çalgı dersi motivasyon ölçeği, akademik öz yeterlilik ölçeği, bilinçli farkındalık ölçeği, günün amaçları ölçeği ile araştırmacı tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu ile toplanarak incelenmiştir. Yapılan bu çalışma sonucunda bilinçli farkındalık tutumlarının öğrencilerin eğitim görmüş oldukları sınıfa göre anlamlı olarak fark gösterdiği belirlenmiştir. Öğrencilerin okulda sınıf dereceleri arttıkça bilinçli farkındalık tutumlarının negatif yönde özellik gösterdiği görülmektedir. Sonuçlara bağlı olarak çeşitli öneriler geliştirilmiştir.

Keywords

Müzik, Eğitim, Akademik özyeterlik, Bireysel çalgı dersi, Motivasyon, bilinçli farkındalık,

Read:681

Download: 286