Corelation between Communication Skills and Motivation of Teachers
Corelation between Communication Skills and Motivation of Teachers

Author : Selçuk Şimşek - Ali Rıza Erdem
Number of pages : 1-9

Abstract

Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin iletişim becerilerini ve motivasyonunu cinsiyet, kıdem, eğitim durumu ve branşın ne derece yordadığını; iletişim becerileri ile motivasyonu arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Araştırmanın çalışma evrenini Denizli ili merkez ilçesi Pamukkale ve Merkezefendi’deki kamu okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerinde çalışan öğretmenler oluşturmaktadır. Çalışma evreninden oranlı küme örnekleme yöntemiyle 726 öğretmen seçilmiştir. Araştırmanın verileri Çetinkanat (1997) tarafından geliştirilen “Öğretmen iletişim becerileri ölçeği” ve Yıldırım (2006) tarafından geliştirilen “Öğretmen motivasyonuna etki eden faktörler ölçeği”yle toplanmıştır. Uygulama sonucunda “Öğretmen iletişim becerileri ölçeği” Cronbach's Alpha güvenirlik katsayısı r= 0.93; “Öğretmen motivasyonuna etki eden faktörler ölçeği” Cronbach's Alpha güvenirlik katsayısı r= 0.97 olarak bulunmuştur. Verilerin çözümlenmesinde “SPSS For Windows (Statistical Packages for Social Sciences)” paket programı kullanılmıştır. Veriler çoklu regrasyon ve Spearman korelasyon katsayısı tekniğiyle çözümlenerek yorumlanmıştır. Araştırmada şu sonuçlara ulaşılmıştır; kıdemin öğretmenlerin iletişim becerilerinin anlamlı bir yordayıcısı olduğu belirlenmiştir. Cinsiyetin öğretmenlerin motivasyonunda anlamlı bir yordayıcısı olduğu ortaya çıkmıştır. Öğretmenlerin iletişim becerileri ile motivasyonu arasında pozitif yönde düşük düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmuştur.

Keywords

Öğretmen, iletişim becerileri, motivasyon, yordama, ilişki

Read:1407

Download: 785