Assessment of The Two Most Watched Films In 2019 In Terms Of The Learning Outcomes For The Secondary Education Religious Culture And Moral Knowledge Course
Assessment of The Two Most Watched Films In 2019 In Terms Of The Learning Outcomes For The Secondary Education Religious Culture And Moral Knowledge Course

Author : Veda Yar Yıldırım
Number of pages : 68-80

Abstract

Bu çalışmanın amacı son 1 yılda en çok izlenen üç yerli filmde yer alan sahne ve söylemleri ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi programında yer alan ahlaki kazanımlar açısından olumlu/olumsuz olma durumlarına göre değerlendirmektir. Araştırmada nitel araştırma desenlerin durum çalışması deseni kullanılmış ve doküman incelemesi yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini belirlemek için nitel araştırmalarda kullanılan amaçlı örneklem türlerinden ölçüt örneklem yöntemi kullanılmıştır. Bu çalışmada ölçüt izleyici sayısı olarak belirlenmiş ve 2019 yılında Türkiye’de en çok izlenen 3 film ele alınmıştır. Bu veriler boxoffice Türkiye üzerinden elde edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre filmlerde hem olumlu hem de olumsuz sahne ve söylemlerin olduğu; ancak olumsuz sahne ve söylemlerin toplamının, olumlu sahne ve söylemlerin toplamından fazla olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Filmlerde argo söylemlerin ahlaki kazanımlar açısından uygun olmayan en yüksek frekansa sahip söylem olduğu görülmüştür. Araştırma sonuçlarına dayalı olarak, ailelere ve eğitim çalışanlarına eğitimde dış dünya etkisi konusunda farkındalık çalışması yapılabilir. Talim Terbiye Kurulu eğitim programları ahlaki kazanımları açısından zengin filmleri destekleyebilir.

Keywords

Eğitim programı, ahlak, kazanım, sinema

Read:752

Download: 318