Home  |  ​Editors   |  ​Indexing  |  Online First   |  Contact  

Quick Access


IOJES became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


Where the game is situated on basic needs of preschoolers?

Bu araştırma, okul öncesi dönemdeki çocukların temel ihtiyaçları arasında yer alan oyuna ilişkin öğretmen adaylarının algılarını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Betimsel nitelik taşıyan bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan olgubilim yaklaşımı kullanılmıştır. Olgubilim araştırmalarında başlıca veri toplama aracı görüşmedir. Araştırma için öğretmen adaylarının katılımında gönüllülük ilkesi esas alınmıştır. 2017-2018 eğitim döneminde Niğde ilinde devlet üniversitesi sınıf öğretmenliği programı üçüncü sınıfa devam eden 79 öğretmen adayı araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur. Çalışma grubunun dokuzu erkektir. Çalışma grubunun seçiminde seçkisiz olmayan örnekleme yöntemlerinden uygun örnekleme yöntemi uygulanmıştır. Katılımcıların beden eğitimi ve oyun öğretimi dersini almış erken çocukluk eğitimi dersini almamış olarak araştırmaya katılmasına dikkat edilmiştir. Araştırma verilerinin toplanmasında görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının oyuna ilişkin sahip oldukları algıları ortaya çıkarmak için yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmıştır. Öğretmen adaylarıyla yapılan görüşmelerde okul öncesi dönem çocukların temel ihtiyaçlarından üçünü yazmaları ardından “oyun önemlidir çünkü …” cümlesini tamamlamaları istenmiştir. Araştırmada elde edilen verilerin analizi ve yorumlanmasında nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Verilerin analizi için içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Veriler iki araştırmacı tarafından birbirinden bağımsız olarak kodlanarak kodlayıcılar arası tutarlılık elde edilmiştir. Araştırma sonunda verilerin analizleri sonucunda öğretmen adaylarının okul öncesi dönem çocukların temel ihtiyaçlarını sırasıyla beslenme, eğitim, sevgi olarak ifade ettiği belirlenmiştir. Oyun ise bu ihtiyaçlar arasında dördüncü sırada yer almıştır. Ayrıca barınma ve eğlenme ihtiyaçlarının da adı geçen diğer ihtiyaçlar arasında yerini aldığı görülmüştür. Bunun dışında uyku, temizlik, güven ve başarma ihtiyaçlarının en az belirtilen ihtiyaçlar arasında yer alması da araştırmanın dikkat çeken diğer bulguları arasındadır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular alan yazın ışığında tartışılacak ve alana ve uygulamaya dönük önerilere araştırma sonunda yer verilecektir.Keywords
play, preschool age, basic needsReferences

Advanced Search


Announcements

    IMPORTANT NOTE

    The authors will be asked to provide a document indicating that their manuscript was proofread by a professional translation agency for each accepted manuscript as of September 2019. Address :Yıldız Technical University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences.
Telephone :+90 542 325 1923 Fax :+90 212 283 4808
Email :info@iojes.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri