Home  |  ​Editors   |  ​Indexing  |  Online First   |  Contact  

Quick Access


IOJES became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Investigation The Opinions Of The Teachers About The Quality Of Life: Quantitative And Qualitative (Mix) Analysis

Bu araştırmanın amacı, ilkokul ve ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin yaşam kaliteleri ile bağlantılı olarak değer algılarını nicel ve nitel olarak analiz etmek ve bunu bazı değişkenler açısından incelemektir. Nicel veriler; Ergen Tahripçilik Ölçeği, Dinsel Yaşayış Ölçeği ve geliştirilen Kişisel Bilgi Formu ile elde edilirken; nitel veriler ise araştırmacılar tarafından hazırlanan açık uçlu sorularla elde edilmiştir. Nicel veriler ile ilgili bulgular; Bağımsız t-testi, Pearson Momentler Çarpımı Korelâsyonu ve Tek Yönlü Varyans Analizi ile elde edilmiştir. Nitel verilerin analizi için; betimsel analiz yöntemleri içerisinde yer alan içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Görüşme formundaki ifadeler araştırmacılar tarafından okunmuş ve bu ifadelerden kodlamalar yapılmıştır. Mevcut kodlar bir araya getirilmiş ve bu kodlardan temalar (kategoriler) oluşturulmuştur. Böylelikle araştırmaya katılan katılımcıların görüşleri betimsel ve içerik analiz teknikleri ile çözümlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın nitel bölümünde 5 adet açık uçlu sorulmuştur. Araştırma Şanlıurfa ili Siverek ilçesi ile Gaziantep ili Nizip ilçesinde görev yapan farklı branşlardaki öğretmenlere uygulanmıştır. Araştırmanın nicel verileri, toplam 159 kişiye, nitel verileri ise 30 kişiye uygulanarak elde edilmiştir. Araştırmada kadın öğretmenlerin tükenmişlik puanları erkek öğretmenlere göre, daha düşük çıkmıştır. Bekâr olan öğretmenlerin evli olanlara göre mesleki tatmin, tükenme ve eşduyum yorgunluğu puan ortalamaları yüksek bulunmuştur. Ayrıca gelir yetersizliği, yaşanılan bölgenin şartlarının iyi ya da kötü olması, iş yükünden kaynaklanan stres, sağlıklı olma ya da olmama ve inanç sisteminin kişinin mutluğuna etki ettiği sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
Yaşam Kalitesi, Mesleki Tatmin, Değerler, Tükenmişlik

References

Advanced Search


Announcements


Address :Yıldız Technical University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences.
Telephone :+90 542 325 1923 Fax :+90 212 283 4808
Email :info@iojes.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri