Home  |  ​Editors   |  ​Indexing  |  Online First   |  Contact  

Quick Access


IOJES became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


A Comparative Study of Classroom Teachers' Educational Beliefs and Metaphorical Perceptions of Curriculum

Eğitim programları, eğitim sistemlerinin ihtiyaç duyduğu bireyi yetiştirmeyi hedefler. Bu önemli hedefin gerçekleştirilmesinde eğitim programlarının uygulayıcısı olan öğretmenler önemli bir role sahiptir. Öğretmenlerin eğitim programına yönelik algıları ve eğitime ilişkin inançları sınıf içi uygulamalara ilişkin önemli birer gösterge olarak kabul edilebilir. Bu bağlamda araştırmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin eğitim inançları ile eğitim programına dair metaforik algılarının karşılaştırılmasıdır. Çalışmaya, Gaziantep ilinde görev yapmakta olan 315 sınıf öğretmeni katılmıştır. Çalışma, nicel ve nitel verilerin birlikte kullanılmasına imkan veren karma desen yöntemlerinden “eş zamanlı çeşitleme” yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Veriler, “Kişisel Bilgi Formu”, “Eğitim İnançları Ölçeği” ve “Metafor Formu” aracılığı ile toplanmıştır. Araştırmanın bulguları sınıf öğretmenlerinin çoğunun varoluşçu bir eğitim inancına sahip olduğunu göstermiştir. Metaforların analizi sonucunda kategoriler, “dönüştürülebilir yapı”, “kılavuz”, “mekanizma”, “araç”, “eğitimde dayanak”, “problem üreten yapı” ve “kapsamlı yapı”, olarak adlandırılmıştır. Ayrıca öğretmenlerin önemli bir bölümünün eğitim programına ilişkin olumlu metaforlar ürettiği ancak önemli sayıda öğretmeninse yüksek düzeyde varoluşçuluk, ilerlemecilik, yeniden kurmacılık gibi çağdaş eğitim felsefelerine yüksek düzeyde benimsemelerine rağmen eğitim programına ilişkin olumsuz metaforlar oluşturdukları tespit edilmiştir.Keywords
Eğitim Programı, eğitim felsefesi, eğitim inançları, metafor

References

Advanced Search


Announcements


Address :Yıldız Technical University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences.
Telephone :+90 542 325 1923 Fax :+90 212 283 4808
Email :info@iojes.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri