Home  |  ​Editors   |  ​Indexing  |  Online First   |  Contact  

Quick Access


IOJES became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Ecological Life Attitude Scale: Development, Validity and Reliability

Bireysel tüketim tercihlerimizde doğal olanı seçmek ve sadece gerektiği kadar tüketmek ekolojik yaşamın temelidir. İnsanın sürekli artan tüketimi, pestisit kullanımı ve yaşantısındaki egosantrik davranışları doğal olan her şeye zarar vermektedir. Bunun farkına varan bireyler ekolojik yaşam tarzını benimsemeye başlamışlardır. Alanyazında ekolojik yaşam tutumunu ölçmeye yönelik herhangi bir ölçek olmadığından bu çalışmada, ekolojik yaşam tutumu konusunda bir ölçek geliştirilmeye çalışılmıştır. Alanyazın ve uzman görüşlerinden elde edilen verilerle 31 maddeden oluşan bir madde havuzu oluşturulmuş ve Kafkas Üniversitesinde görev yapmakta olan 173 öğretim elemanına uygulanmıştır. Aday ölçeğin yapı geçerliliğini belirlemek için varimax döndürme ile temel bileşenler analizi kullanılarak “Açıklayıcı Faktör Analizi (AFA)” yapılmış, ölçeğin güvenirliği için Cronbach Alfa katsayısı hesaplanmış ve AFA ile ortaya konulan yapının doğruluğunun test edilebilmesi için “Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA)” yapılmıştır. Madde yüklerinin .51 ile .84 arasında değiştiği görülmüştür. Ölçek geliştirme süreci sonunda 19 madde ve 4 faktörden oluşan “Ekolojik Yaşam Tutumu Ölçeği (EYTÖ)” geliştirilmiştir. Bu dört faktör; tüketim, biyolojik çeşitlilik, pestisitler ve egosantrizm olup faktörler ölçeğe ilişkin varyansın % 49.54’ünü açıklamaktadır.Keywords
Ekolojik, ekolojik yaşam, tutum ölçeği, geçerlik ve güvenirlik.

References

Advanced Search


Announcements

    IMPORTANT NOTE

    The authors will be asked to provide a document indicating that their manuscript was proofread by a professional translation agency for each accepted manuscript as of September 2019. Address :Yıldız Technical University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences.
Telephone :+90 542 325 1923 Fax :+90 212 283 4808
Email :info@iojes.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri