Home  |  ​Editors   |  ​Indexing  |  Online First   |  Contact  

Quick Access


IOJES became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


The Impact of Teaching Fractions with the Interdisciplinary Approach on the Learning of 1st Grade Elementary School Students

Günümüzde topluma yön verecek bireylerin yetiştiği eğitim ortamları, yeni ihtiyaç ve arayışlarıyla gündeme gelmektedir. Bir disiplin alanı ile ilgili bilgileri diğer disiplinlere transfer edip analiz eden bireyler yetiştiren disiplinler arası yaklaşım bu noktada ön plana çıkmaktadır. Bu araştırmanın amacı, öğrenci görüşlerine başvurmak suretiyle disiplinler arası yaklaşımın, matematik konularını öğrenme üzerindeki etkilerini incelemektir. Araştırmada farklı disiplinlere ait içerikler uygun şekilde bir araya getirilerek planlama yapılmıştır. Öğrenci düzeyine uygun şekilde hazırlanan etkinlikler, tüm derslerde sırasıyla uygulanmıştır. Araştırmada; İlkokul birinci sınıf düzeyindeki kesirler konusunun öğretilmesinde etkinlikler, disiplinler arası yaklaşıma göre planlanmış ve öğretim süresince elde edilen veriler ayrıntılı olarak sunulmuştur. Çalışmada nitel araştırma deseni kullanılmış olup çalışma, durum çalışması yöntemi esas alınarak hazırlanmıştır. Çalışmanın örneklemi, İstanbul’daki bir devlet okulunun birinci sınıfında öğrenim görmekte olan 40 öğrenciden oluşmaktadır. Çalışmanın verilerinin toplanması, gözlem ve yarı yapılandırılmış mülakat yoluyla gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizinde betimsel analiz yönteminden yararlanılmıştır. Çalışmada kesirler konusu bir hafta boyunca, sınıf öğretmeni tarafından, disiplinler arası yaklaşıma uygun etkinlikler kullanılarak işlenmiştir. Öğrenciler, süreç boyunca gözlemlenmiş ve gözlem sonuçları, tarihleriyle not edilerek değerlendirilmiştir. Süreç sonunda ise, seçilen on öğrenci ile yarı yapılandırılmış mülakatlar yürütülmüştür. Araştırmada, öğrencilerin disiplinler arası yaklaşımla işlenen dersleri eğlenceli buldukları ve bu yaklaşımın konuyu öğrenmede kolaylık sağladığı sonuçlarına ulaşılmıştır.Keywords
Disiplinler arası yaklaşım, ilkokul matematik eğitimi, kesirler

References

Advanced Search


Announcements

    IMPORTANT NOTE

    The authors will be asked to provide a document indicating that their manuscript was proofread by a professional translation agency for each accepted manuscript as of September 2019. Address :Yıldız Technical University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences.
Telephone : Fax :
Email :info@iojes.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri