Home  |  ​Editors   |  ​Indexing  |  Online First   |  Contact  

Quick Access


IOJES became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


The Opinions of Teachers on the Levels of School Principals’ Use of Perception Management

Bu araştırmanın temel amacı, okul müdürlerinin algı yönetimini kullanma düzeylerine ilişkin öğretmen görüşlerini belirlemektir. Araştırma, nicel yöntemin kullanıldığı tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini 2016 – 2017 eğitim öğretim yılında Kahramanmaraş ili, Pazarcık İlçesinde görev yapan 859 öğretmen (ilkokul, ortaokul, lise) oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini, tabakalı örnekleme yöntemiyle yansız olarak seçilmiş 303 öğretmen (98 ilkokul, 125 ortaokul, 80 lise) oluşturmaktadır. Araştırma verileri, “Algı Yönetimi Ölçeği” kullanılarak elde edilmiş, sonrasında Sosyal Bilimler İstatistik Paket Programı (SPSS) 22 ile analiz edilmiştir. Analiz kapsamında, bağımsız değişkenlere ilişkin veri analizinde aritmetik ortalama, yüzde, frekans ve standart sapma gibi betimsel istatistiki işlemlerin yanında t-testi, ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin sonuçlarına göre araştırmaya katılan öğretmenler, okul müdürlerinin algı yönetimini genel olarak yüksek düzeyde kullandıklarını belirtmişlerdir. Okul müdürlerinin algı yönetimini kullanma düzeylerine ilişkin öğretmen algılarının cinsiyet ve mezun olunan fakülte değişkenlerine göre anlamlı düzeyde farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Buna göre, erkek öğretmenlerin, kadın öğretmenlere göre “okul müdürlerinin algı yönetimini kullanma düzeylerine” ilişkin algısı daha yüksektir. Yine, eğitim fakültesinden mezun olan öğretmenlerin algısı, diğer fakültelerden mezun olan öğretmenlerin algısından anlamlı düzeyde daha düşüktür.Keywords
Algı, Algı Yönetimi, Okul Yönetimi, Okul Müdürü, Öğretmen Görüşleri

References

Advanced Search


Announcements

    IMPORTANT NOTE

    The authors will be asked to provide a document indicating that their manuscript was proofread by a professional translation agency for each accepted manuscript as of September 2019. Address :Yıldız Technical University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences.
Telephone : Fax :
Email :info@iojes.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri