Home  |  ​Editors   |  ​Indexing  |  Online First   |  Contact  

Quick Access


IOJES became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Technological Pedagogical Content Knowledge Competencies of Social Studies Teachers: The Case of the City of Karabuk

Bu araştırmanın temel amacı sosyal bilgiler öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) yeterliliklerinin çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Çalışmaya, 2015-2016 eğitim öğretim yılında Karabük il merkezi ve ilçelerinde görev yapmakta olan toplam 77 sosyal bilgiler öğretmeni katılmıştır. Araştırmada hem nicel hem nitel veri toplama araçları kullanılmıştır. Nicel verileri toplamak için Pamuk, Ergun, Ayas (2012) tarafından geliştirilen Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) Ölçeği kullanılmıştır. Nitel veri toplama aracı olarak Aksin (2014) tarafından geliştirilen görüşme formu kullanılmıştır. Nicel verilerin analizinde SPSS 20.0 programından yararlanılmıştır. Verilerin analizinde frekans ve yüzde değerleri, Mann Whitney U testi, Krukal Wallis H testi, Bağımsız Örneklem t testi, Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Araştırma sonuçları sosyal bilgiler öğretmenlerinin TPAB’nin alt boyutlarından teknolojik bilgi alt boyutunda kendilerini orta düzeyde yeterli görmekte iken diğer alt boyutlarda yüksek düzeyde yeterli gördükleri saptanmıştır. Araştırmaya katılan sosyal bilgiler öğretmenlerinin TPAB’leri cinsiyet ve mesleki hizmet yılı değişkenlerine göre anlamlı yönde bir farklılaşma göstermemekte buna karşın teknolojiyi kullanma bilgi ve beceri düzeyleri ve haftalık ortalama bilgisayar başında geçirilen süreye göre anlamlı yönde farklılaşmaktadır. Araştırma sonucunda sosyal bilgiler öğretmenleri TPAB’nin tüm alt boyutlarında kendilerini yeterli görmektedirler. Ancak öğretmenler ile gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış görüşme sonucu öğretmenlerin öğretim sürecinde teknoloji kullanımına yönelik olumlu tutuma sahip olmalarına karşın TPAB öğretim sürecinde etkili kullanmada birtakım sıkıntılar yaşadıkları tespit edilmiştir.Keywords
Sosyal Bilgiler Öğretmenleri, Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB), Teknoloji Okuryazarlığı

References

Advanced Search


Announcements


Address :Yıldız Technical University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences.
Telephone :+90 542 325 1923 Fax :+90 212 283 4808
Email :info@iojes.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri