Home  |  ​Editors   |  ​Indexing  |  Online First   |  Contact  

Quick Access


IOJES became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Prediction of Musical Performance Anxiety According to Music Teacher Candidates’ Perfectionism and Self-Efficacy Beliefs

Bu çalışmada, müzik öğretmeni adaylarının eğitim sürecini olumsuz yönde etkileyen performans kaygı düzeyleri incelenmiş ve bu kaygı düzeyleri, öğrencilerin mükemmeliyetçilik düzeyleri ile öz-yeterlik inançları arasındaki ilişkiler bakımından yordanmıştır. Araştırmada yöntem olarak ilişkisel tarama modeli seçilmiştir. Araştırmada kullanılan veriler, Türkiye’nin farklı bölgelerinden 8 müzik eğitimi ana bilim dalında öğrenim gören 541 lisans öğrencisine uygulanan ölçeklerden elde edilmiştir. Verilerin istatistiği, SPSS 15.0 istatistik programı ile regresyon ve korelasyon analizleri uygulanarak yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda, öğrenciler arasında müzik performans kaygı düzeyleri ile mükemmeliyetçilik ve öz-yeterlik inançları bakımından anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Önceki çalışmalara paralel olarak, mükemmeliyetçiliğin, öğrencileri performans kaygısına karşı olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebileceği ve öz-yeterlik inancının yüksek olmasının müzik performans kaygılarını önlemede önemli bir etken olduğu sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
Müzikal performans, müzik performans kaygısı, mükemmeliyetçilik, öz-yeterlik.

References

Advanced Search


Announcements


Address :Yıldız Technical University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences.
Telephone :+90 542 325 1923 Fax :+90 212 283 4808
Email :info@iojes.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri