Home  |  ​Editors   |  ​Indexing  |  Online First   |  Contact  

Quick Access


IOJES became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Investigation of Prospective Science Teachers’ 21st Century Skill Competence Perceptions and Attitudes Toward STEM

Bu çalışmanın amacı, Fen Bilgisi öğretmen adaylarının 21. yüzyıl becerileri yeterlik algıları ile STEM’e yönelik tutumlarını ve bunlar arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2016-2017 akademik yılında, Fırat, Cumhuriyet, Erciyes, Muş Alparslan, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitelerinin Fen Bilgisi Öğretmenliği son sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamak amacıyla 21. Yüzyıl beceri algılarını belirlemeye yönelik Anagün, Atalay, Kılıç ve Yaşar (2016) tarafından geliştirilen “Öğretmen Adaylarına Yönelik 21. Yüzyıl Becerileri Yeterlik Algısı Ölçeği” ve STEM’e yönelik tutumları belirlemek amacıyla Faber ve arkadaşları (2013) tarafından geliştirilen ve Yıldırım ve Selvi (2015) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “STEM Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde tanılayıcı analizler, t-testi, Mann Whitney U testi (MWU) ve Pearson Korelasyon analizleri kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre öğretmen adaylarının 21. yüzyıl becerileri yeterlik algılarının “öğrenme ve yenilenme becerileri”, “yaşam ve kariyer becerileri” ve “bilgi, medya ve teknoloji becerileri” boyutlarına ortanın üstü düzeyde katıldıkları belirlenmiştir. 21. yüzyıl becerileri yeterlik algıları ölçeğinin, “yaşam ve kariyer becerileri” ile “bilgi, medya ve teknoloji becerileri” alt boyutlarında cinsiyet değişkenine göre kadın adaylar lehine anlamlı sonuçlar bulunmuştur. Öğretmen adaylarının STEM’e yönelik tutumlarının olumlu olduğu belirlenmiştir. Cinsiyet değişkenine göre STEM’e yönelik tutumda farklılık görülmemiştir. Öğretmen adaylarının 21. yüzyıl becerileri yeterlik algıları ile STEM’e yönelik tutum alt boyutları arasında düşük ve orta düzeyde pozitif ilişkiler olduğu tespit edilmiştir. Araştırmanın bulgularına dayanarak öğretmen yetiştirme programları kapsamında 21. yüzyıl becerileri ve STEM eğitimlerinin iyileştirilmesine ilişkin öneriler sunulmuştur.Keywords
21. Yüzyıl Becerileri, STEM, Fen Bilgisi Öğretmen Adayı

References

Advanced Search


Announcements


Address :Yıldız Technical University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences.
Telephone :+90 542 325 1923 Fax :+90 212 283 4808
Email :info@iojes.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri