Home  |  ​Editors   |  ​Indexing  |  Online First   |  Contact  

Quick Access


IOJES became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Evaluation of Graphic-Table Reading and Creating Skills of Primary School Students in Visual Reading

21. yüzyılın vazgeçilmez görsel malzemelerinden olan grafik ve tablolar eğitimden siyasete ticaretten ekonomiye tıptan teknolojiye kadar hemen her alanda sıkça kullanılmaktadır. Bu nedenle grafik ve tablolar, önemli birer sunum materyali kabul edildiğinden günümüzde eğitim programlarında dahi yerini almıştır. 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programında da sıkça yer verilen grafik ve tabloların okunma ve hazırlama becerisinin öğrencilere kazandırılması bu nedenle önem arz eder. Bu çalışmada ilköğretim öğrencilerinin, görsel okuma kapsamında olan ve eğitimde iki boyutlu materyaller arasında önemli bir yer tutan grafik ve tabloları okuyup yorumlayabilme ve amaca uygun grafik ve tablo oluşturabilme becerilerinin ölçülmesi amaçlanmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden tarama modelinden yararlanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Giresun ilinde bulunan farklı sosyoekonomik yapıdaki ilköğretim okullarının 8. sınıflarında öğrenim gören toplam 118 öğrenci oluşturmaktadır. Bu çalışmada, veri toplama aracı olarak hazırlanan formdaki sorular, çalışmanın problem durumuna yönelik hazırlanmış olup iki kategoride değerlendirilmektedir. Toplam 6 ana sorunun olduğu formda hem öğrencilerin grafik ve tabloları doğru okuyup yorumlayabilme becerilerine yönelik sorulara hem de soru köküne uygun grafik ve tablo oluşturabilme becerilerinin tespitine yönelik sorulara yer verilmiştir. Toplanan verilerin analiz edilmesinde araştırma problemlerine göre önce yüzde ve frekans analizlerini gösteren tablolar oluşturulmuştur. Çalışmada ayrıca disiplinlerarasılığın kullanılabilmesine dikkat edilmiştir. Bilindiği gibi pek çok grafik ve tablonun okunup yorumlanması ve değerlendirilip bunlardan çıkarım yapılması, temel matematik becerilerine (toplama, çıkarma vb.) hâkim olunmasıyla mümkündür. Bu nedenle veri toplama aracının grafik ve tablo okuma ile oluşturma aşamasında öğrencilerin temel matematik becerilerini de kullanarak disiplinlerarası bir çalışmaya imkân sağlayacak şekilde oluşturulmasına özen gösterilmiştir. Araştırma sonucuna göre ilköğretim öğrencilerinin metinden hareketle grafik oluşturma becerileri ile oluşturulan grafikte değer-oran ölçüsünü hesaplayabilme durumlarının genel olarak iyi olduğu genel olarak iyi düzeyde olduğu, tablo oluşturma becerileri becerilerinin zayıf olmasına karşın tablo okuma ve yorumlama becerilerinin genel olarak iyi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
Türkçe eğitimi, görsel okuma, grafik ve tablo okuma, okuma eğitimi.

References

Advanced Search


Announcements

    IMPORTANT NOTE

    The authors will be asked to provide a document indicating that their manuscript was proofread by a professional translation agency for each accepted manuscript as of September 2019. Address :Yıldız Technical University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences.
Telephone :+90 542 325 1923 Fax :+90 212 283 4808
Email :info@iojes.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri