Home  |  ​Editors   |  ​Indexing  |  Online First   |  Contact  

Quick Access


IOJES became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Analysis of Pre-Service Turkish Teachers Conception of The Internet

Bu çalışmanın amacı Türkçe eğitimi anabilim dalı 1. ve 3. sınıf öğrencilerinin internetle ilgili düşüncelerini, zihinsel imgelerini, internete yükledikleri anlamları ve interneti kullanma amaçlarını daha iyi anlamaya çalışmaktır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan olgubilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Bu çalışma 2017-2018 öğretim yılının güz yarıyılında büyük bir üniversitenin, eğitim fakültesi, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı 1. ve 3. sınıflarında yer alan 110 öğrenciye uygulanmıştır. 1. ve 3. sınıf öğrencilerinin seçilme nedeni Türkçe eğitimi bölümü öğrencilerinin 2. sınıfta Bilgisayar dersi almaları, bu dersi almadan önce ve aldıktan sonraki algılarını belirlemek içindir. Öncelikle öğrencilere metafor kavramı hakkında bilgi verilmiş, ardından bazı örneklerle konuyu kavramaları kolaylaştırılmıştır. Sonra onların internet kavramına ilişkin algılarını belirleyebilmek amacıyla araştırmacı tarafından boş bir kağıda önceden yazılan “İnternet hayatımda … gibidir, çünkü……” yazılı kağıtlar dağıtılmış, öğrencilerden bu cümleyi tamamlamaları istenmiştir. Öğrencilere metaforları oluşturabilmeleri için yaklaşık 45 dakika verilmiştir. Verilerin analizinde betimsel analiz ile içerik analizi tekniklerinden yararlanılmıştır. Burada Miles ve Huberman (1994) tarafından önerilen Güvenirlik= Aynı karar/aynı ve farklı karar toplamı formülüne göre hesaplanmıştır. Hesaplama sonucundan araştırmanın güvenirliği %86 olarak bulunmuştur. Hesaplama sonucunun %70’in üzerinde çıkması Miles ve Huberman tarafından da kabul edildiği üzere, araştırmanın güvenilir olduğunu ortaya koymuştur.Keywords
Türkçe Öğretimi, metafor, internet algısı

References

Advanced Search


Announcements

    IMPORTANT NOTE

    The authors will be asked to provide a document indicating that their manuscript was proofread by a professional translation agency for each accepted manuscript as of September 2019. Address :Yıldız Technical University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences.
Telephone :+90 542 325 1923 Fax :+90 212 283 4808
Email :info@iojes.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri