Home  |  ​Editors   |  ​Indexing  |  Online First   |  Contact  

Quick Access


IOJES became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


The Effects of STEM Activities on STEM Attitudes, Scientific Creativity and Motivation Beliefs of the Students and Their Views on STEM Education

Bu çalışmanın amacı, STEM etkinliklerinin yedinci sınıf öğrencilerinin STEM tutumlarına, bilimsel yaratıcılıklarına ve motivasyon inançlarına etkilerini ve STEM eğitimine ilişkin öğrenci görüşlerini belirlemektir. Bu kapsamda karma araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın nicel kısmında ön test-son test tek gruplu araştırma modelinden, nitel kısmında ise durum çalışmasından yararlanılmıştır. Veri toplama araçları olarak, “STEM Tutum Ölçeği”, “Bilimsel Yaratıcılık Ölçeği”, “Güdülenme ve Öğrenme Stratejileri Ölçeği”, öğrencilerin STEM eğitim yaklaşımı ile ilgili görüşlerini belirlemek için ise görüşme formu ve öğrenci günlükleri kullanılmıştır. Araştırmaya Elazığ il merkezinde bulunan bir okuldan toplam 25 yedinci sınıf öğrencisi katılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilere yönelik STEM etkinliklerinin olduğu 8 haftalık bir program uygulanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen veri dizisinin normalliğinin hesaplanması için Shapiro-Wilk uygulanmış ve verilerin normal dağılım gösterdiği belirlenmiştir. Daha sonra yapılan paired sample t-testi sonucunda, öğrencilerin STEM tutumları, bilimsel yaratıcılıkları ve motivasyon inançları arasında anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin STEM eğitimi ile ilgili, öğretici, eğlenceli, yaratıcılığı geliştirici ve motive edici olduğuna yönelik görüşleri belirlenmiştir. Ayrıca öğrencilerin STEM eğitiminin yaratıcılıklarını geliştirdiği, derslerine daha motive ettiği, mesleki seçimlerine katkı sağladıklarına yönelik görüşleri de tespit edilmiştir.Keywords
STEM tutum, Bilimsel Yaratıcılık, Motivasyon İnancı, STEM etkinlikleri, Öğrenci GörüşleriReferences

Advanced Search


Announcements


Address :Yıldız Technical University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences.
Telephone :+90 542 325 1923 Fax :+90 212 283 4808
Email :info@iojes.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri