Home  |  ​Editors   |  ​Indexing  |  Online First   |  Contact  

Quick Access


IOJES became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


The Effect of Pattern-based Mathematics Education Program on 61-72-Month-old Children’s Reasoning Skills

Bu çalışma, Örüntü Temelli Matematik Eğitim Programı’nın (ÖTEMP), 61-72 aylık çocukların akıl yürütme becerisine etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada karma desenden yararlanılmıştır. Karma desenli yöntem, deneysel bir nitelik taşıdığından araştırmada, ön-test/son-test, kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu; 20 deney ve 20 kontrol grubu olmak üzere toplam 40 çocuk (61-72 aylık) oluşturmaktadır. Çalışmanın nitel kısmını ise öğretmenlerle yapılan gözlem ve görüşmeler oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Genel Bilgi Formu”, “Bilişsel Yetenekler Testi Form-6 (CogAT-6)”, “Öğretmen Gözlem Formu” ,“Öğretmen Görüşme Formu” ve “Aile Katılımı Değerlendirme Formu” kullanılmıştır. Deney grubunda yer alan çocuklara haftada beş gün olmak üzere toplamda sekiz haftalık “Örüntü Temelli Matematik Eğitim Programı” (ÖTEMP) uygulanmıştır. Bilişsel Yetenekler Testi Form-6, deney ve kontrol grubuna ön-test ve son-test olarak uygulanmıştır. Ayrıca deney grubuna son-testten üç hafta sonra kalıcılık testi olarak aynı test uygulanmıştır. Verilerin nicel analizlerini yorumlamak için özel bir istatistik paket programı kullanılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda, deney ve kontrol grubu çocuklarının Sözel, Sayısal ve Sözel Olmayan Boyut ön-test, son-test puanları arasında deney grubunun lehine anlamlı fark görülmüştür (p<0.05). Deney grubundaki çocukların Bilişsel Yetenekler Testi Form-6 Sözel ve Sözel Olmayan Boyut son-test ve kalıcılık testi puanları arasındaki farkın anlamlı olduğu fakat Sayısal boyutta son-test ve kalıcılık puanları arasındaki farkın anlamlı olmadığı belirlenmiştir (p>0.05). Nitel verilerin analizi sonucunda ise öğretmenlerin Örüntü Temelli Matematik Eğitim Programı uygulama sürecinde başarılı oldukları gözlenmiştir. Ayrıca eğitim programının öğretmenlerin alan bilgisine katkı sağladığı gözlenmiştir. Öğretmen görüşleri analiz edildiğinde eğitim programı sürecinin genel olarak olumlu olduğu, örüntü kavramına yönelik daha derin bilgi kazandıkları belirlenmiştir. Ayrıca eğitim programının, örüntü farkındalığını daha küçük yaşlara verilebilecek şekilde uyarlanmasına yönelik çalışmaların yapılması ve aynı yaş grubuna daha uzun süreye yayacak şekilde eğitim programının kullanılması önerilmiştir.Keywords
akıl yürütme, erken çocukluk eğitimi, matematik eğitim programı, örüntü.

References

Advanced Search


Announcements

    IMPORTANT NOTE

    The authors will be asked to provide a document indicating that their manuscript was proofread by a professional translation agency for each accepted manuscript as of September 2019. Address :Yıldız Technical University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences.
Telephone : Fax :
Email :info@iojes.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri