Home  |  ​Editors   |  ​Indexing  |  Online First   |  Contact  

Quick Access


IOJES became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


The Effectiveness of ACT based Psycho-Education Program on Social Media Disorder

Bu araştırma kapsamında Kabul ve Kararlılık Terapisi temelli geliştirilen psikoeğitim programının bireylerin sosyal medya bozukluğu/bağımlılığı üzerindeki etkisi incelenmiştir. Araştırmanın örneklemi 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı Ağrı ili farkı liselerde eğitim öğren gönüllü bireyler arasından yansız atamayla belirlenmiştir. Katılımcıların belirlenmesinde Sosyal Medya Bozukluğu ölçeği kullanılmış ve ölçekten en yüksek puanı alan katılımcılarla görüşme yapıldıktan sonra araştırmaya gönüllü olan katılımcılar arasından kura yöntemiyle araştırma gruplarına (deney n = 14, kontrol n= 14) şeçkisiz atama yapılmıştır. Araştırma kapsamında deney grubuna Kabul ve Kararlılık Terapisi temelli haftada bir gün 80-90 dakikalık oturumlardan oluşan psiko-eğitim programı uygulamış ve kontrol grubunda yer alan katılımcılara ise herhangi bir işlem uygulanmamıştır. Araştırmada 2x3’lük (deney/kontrol grupları X ön-test/son-test/izleme testi) split plot desen kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak van den Eijnden, Lemmens ve Valkenburg (2016) tarafından geliştirilen Savcı, Ercengiz ve Aysan (2017) tarafından Türkçeye uyarlanan Sosyal Medya Bozukluğu Ölçeği (Oturum çalışmaları başlamadan 1 hafta önce oturum çalışmaları sona erdikten hemen sonra ve oturum çalışmalarının bitiminden 3 ay sonra uygulanmıştır) ve araştırmacı tarafından geliştirilen Kişisel Bilgi Formu (KBF) uygulanmıştır. Bu ölçümlerden elde edilen verilerin analizinde, ölçüm ve gruplar arasında anlamlı bir farkın olup olmadığını belirlemek için, tek faktör üzerinde tekrarlı ölçümler için iki faktörlü varyans analizi tekniği kullanılmıştır. Üç ölçümden (öntest-sontest ve izleme) elde edilen veriler SPSS 17 paket programıyla analiz edilmiş ve anlamlılık düzeyi olarak .05 alınmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre; Müdahale*zaman etkisinin Sosyal Medya Bozukluğu üzerinde anlamlı olduğu belirlenmiştir. Sosyal medya bozukluğunda gruplar arasında oluşan farklılaşmanın kaynağının belirlenmesi amacıyla Bonferonni uyumlu çoklu karşılaştırma testi ve varyans analizinden yararlanılmıştır. Edinilen bulgulara göre Kabul ve Kararlılık Terapisi yönelimli psikoeğitim programının bireylerin sosyal medya bozukluğu/bağımlılığı üzerinde anlamlı düzeyde düşüşler oluşturduğu ve bu düşüşün izleme testinde de devam ettiği belirlenmiştir. Araştırma kapsamında edinilen bulgular tartışılmış ve önerilerde bulunulmuştur.Keywords
Psikoeğitim, Kabul ve Kararlılık Terapisi, Sosyal Medya Bozukluğu

References

Advanced Search


Announcements


Address :Yıldız Technical University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences.
Telephone :+90 542 325 1923 Fax :+90 212 283 4808
Email :info@iojes.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri