Home  |  ​Editors   |  ​Indexing  |  Online First   |  Contact  

Quick Access


IOJES became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Investigation of Change of Pre-Service Teachers’ in Education Concept Perception

Bu araştırmada Sınıf Eğitimi Anabilim Dalında öğrenim gören öğretmen adaylarının “eğitim” kavramına ilişkin algılarının eğitim-öğretim süreci içerisindeki değişimini incelemek amaçlanmıştır. Araştırma nitel araştırma desenlerinden durum çalışmasına dayanmaktadır. Veri toplama yöntemi olarak görüşme ve doküman inceleme yöntemi kullanılmıştır. Çalışma grubunu Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalında öğrenim gören 21 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Ayrıca çalışma grubundan rastgele seçilen 8 öğretmen adayı ile görüşme yapılmıştır. Çalışmada öğretmen adaylarından birinci sınıfta ve dördüncü sınıfa gelindiğinde tekrar “eğitim” konulu bir kompozisyon yazmaları istenmiştir. Kompozisyonlar analiz edildikten sonra “eğitim” ile ilgili algılarında eğitim fakültesindeki deneyimlerinin etkisini incelemek amacı ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının birinci sınıfta ve dördüncü sınıfta eğitim kavramına ilişkin algıları ve eğitim fakültesindeki deneyimlerinin eğitim kavramı algılarına etkisi ile ilgili görüşlerinden elde edilen veriler tablolar halinde sunulmuş ve elde edilen sonuçlar alan yazın ışığında tartışılmıştırKeywords
Öğretmen Adayları, Eğitim Algısı, Eğitim-Öğretim Süreci, Temel Eğitim Bölümü

References

Advanced Search


Announcements


Address :Yıldız Technical University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences.
Telephone :+90 542 325 1923 Fax :+90 212 283 4808
Email :info@iojes.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri