Home  |  ​Editors   |  ​Indexing  |  Online First   |  Contact  

Quick Access


IOJES became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Validity and Reliability Study on High School Students’ Attitude Scale Towards Historical Place

Bu çalışmanın amacı liselerde öğrenim gören onuncu sınıf öğrencilerin tarihi mekâna yönelik tutumlarını ölçmeye dönük ölçme aracı geliştirmektir. Yirmi dört maddeden oluşan ölçeğin nihai formu Adana il merkezinde eğitim-öğretim gören üç lisede öğrenim gören üç yüz elli bir onuncu sınıf öğrencisi üzerinde uygulanmıştır. Öğrencilerden yüz seksen biri kız, yüz yetmişi erkektir. Elde edilen veriler üzerinden ölçeğin geçerliğine ilişkin bilgi elde edebilmek için döndürülmüş temel bileşenler analizi kullanılmıştır. Bu analiz sonucunda ölçeğin dört alt faktörlü bir yapıya sahip olduğu belirlenmiştir. Bunlar araştırmacılar tarafından “tarihi mekâna değer verme, tarihi mekâna merak/özel ilgi, tarihi mekâna duyarsızlık, tarihi mekâna yönelik farkındalık” olarak adlandırılmıştır. Ölçeğin yapı geçerliliğini ortaya koymak amacıyla açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda ölçeğin güvenilirlik katsayısı (Cronbach Alfa) .85 olarak bulunmuştur. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda kök ortalama kare yaklaşım hatası (RMSEA) 0.068; standardize edilmiş kök ortalama kare artık (RMR) 0.073; uyum iyiliği indeksi (GFI) 0.87; düzeltilmiş uyum iyiliği indeksi (AGFI) 0.84; normlanmış uyum indeksi (NFI) 0.91; karşılaştırmalı uyum indeksi (CFI) 0.95; normlanmamış uyum indeksi (NNFI) 0.96 olarak saptanmıştır. Sonuç olarak sınıf lise öğrencilerine yönelik olarak hazırlanan tarihi mekâna yönelik tutum ölçeğinin, lise onuncu sınıf öğrencilerinin tarihi mekâna yönelik olumlu ve olumsuz tutumlarını belirlemek amacıyla kullanılabileceğini söylemek mümkündür.Keywords
Tarihi Mekân, Tutum, Ölçek, Geçerlik, Güvenilirlik, Lise Onuncu Sınıf Öğrencileri

References

Advanced Search


Announcements


Address :Yıldız Technical University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences.
Telephone :+90 542 325 1923 Fax :+90 212 283 4808
Email :info@iojes.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri