Home  |  ​Editors   |  ​Indexing  |  Online First   |  Contact  

Quick Access


IOJES became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Analysis of Self-Esteem Situations of Physical Education and Sports Students in Terms of Different Variables

Kişinin benlik saygısının sportif ve fiziksel aktivitelere katılımı ile yakın bir ilişki içerisinde olduğu görülmektedir. Buna bağlı olarak, Kastamonu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin benlik saygılarının belirlenmesi ve bu durumun farklı değişkenler açısından incelenmesi çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Çalışma tarama modeli olarak desenlenmiştir. Araştırmada nicel araştırma teknikleri kullanılmıştır. Bu amaçla araştırmaya Antrenörlük Eğitimi bölümünden 64, Spor Yöneticiliği bölümünden 56 ve Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünden 147 öğrenci olmak üzere toplam 267 öğrenci katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Tafarodi ve Swan (2001) tarafından geliştirilen ve Türkçe uyarlaması, geçerlik ve güvenirlik çalışması Doğan (2011) tarafından yapılan Benlik Saygısı Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın analizinde tanımlayıcı istatistikler, t-testi, ANOVA testleri uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda, cinsiyet değişkeninde benlik saygısı açısından anlamlı farklılık görülürken (p<, 05), aylık gelir, bölüm, sınıf ve yaş değişkenlerinde farklılık saptanmamıştır (p>, 05).Keywords
Benlik Saygısı, Beden Eğitimi, Spor

References

Advanced Search


Announcements


Address :Yıldız Technical University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences.
Telephone :+90 542 325 1923 Fax :+90 212 283 4808
Email :info@iojes.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri