Home  |  ​Editors   |  ​Indexing  |  Online First   |  Contact  

Quick Access


IOJES became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Analysis of the Level of Willingness to Communicate of Classroom Teacher Candidates for Communication

Bu araştırmada, eğitim fakültesinde öğrenim gören sınıf öğretmenliği öğrencilerinin iletişime gönüllülük düzeyleri tespit edilmiş, farklı değişkenlere göre karşılaştırılmış ve bu konudaki duygu ve düşüncelerine yer verilmiştir. Araştırmanın amacı, öğrenme sürecinin temel öğelerinden biri olan konuşma becerisinin kullanıldığı iletişim sürecine sınıf öğretmeni adaylarının gönüllülük düzeylerinin tespit edilmesi ve iletişim ile ilgili duygu ve düşüncelerine yer vermektir. Öğrencilerin iletişime gönüllülük düzeylerini ve bu süreçteki duygu düşüncelerini ortaya koymaya yönelik bu araştırmada nitel ve nicel araştırma yöntemlerinin bir arada kullanıldığı karma yöntemin açıklayıcı deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 eğitim öğretim yılında bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesi sınıf öğretmenliğinde öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Çalışma grubu basit seçkisiz örnekleme yöntemi ile seçilmiş 230 öğrenciden oluşturmaktadır. Araştırmada nicel verileri toplamak amacıyla McCroskey tarafından geliştirilen Karadağ, Kaya ve Uludağ (2016) tarafından Türkçeye uyarlanıp geçerlilik güvenirlilik çalışması yapılan “İletişime Gönüllülük Ölçeği” kullanılmıştır. Ayrıca nitel veriler için araştırmacılar tarafından geliştirilen yapılandırılmış mülakat soruları kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre ise cinsiyete göre öğretmen adaylarının iletişime gönüllülüklerinde bir farklılık olmadığı, sınıf düzeylerine göre üst sınıfların alt sınıflara oranla iletişime daha gönüllü oldukları sonucuna varılmıştırKeywords
Sınıf öğretmenliği, konuşma becerisi, iletişime gönüllülük

References

Advanced Search


Announcements


Address :Yıldız Technical University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences.
Telephone :+90 542 325 1923 Fax :+90 212 283 4808
Email :info@iojes.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri