Home  |  ​Editors   |  ​Indexing  |  Online First   |  Contact  

Quick Access


IOJES became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Measuring Musical Procrastination: Developing Validity And Reliability of Procrastination Scale Towards İnstrumental Practice

Bu çalışmanın amacı,Çalgı çalışmada ertelemeye ilişkin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmektir. Araştırma temel olarak üç aşamada yapılmıştır. Birinci aşamada 308 kişilik çalışma grubuna ön deneme formu uygulanarak açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. yapılan analiz sonucunda çalgısal performansa ilişkin öz-yeterlik(Cr. Alpha=,86), çalgının gelecekteki faydasına ilişkin algı (,81) ve çalgı çalışma sürecini organize etme (,77) olarak üç alt faktör elde edilmiştir. İkinci aşamda 335 kişilik yeni grupla elde edilen yapı doğrulayıcı faktör analizi ise sınanmış ve iyi uyum istatistikleri elde edilmiştir CFA, scale shows good fit indices (RMSEA= .039 (%90 confidence interval = 0.0; 0.039), CFI=.99, IFI=.99 GFI= .97, RMR= .30. Chi-square (x2 ) = 44.52, degree of freedom (df) = 32. x2 / df = 1.39). araştırmanın üçüncü aşamasında 48 kişilik çalışma grubu ile 17 gün arayla test-tekrar test uygulanmış sonuç olarak pozitif yönde güçlü bir ilişki bulunmuştur (r= ,853;p<0,01) Geliştirilen bu ölçeğin uluslararası ve ulusal alanda çalgı çalışma sürecinde ertelemeyi ölçmeye ilişkin ilk ölçek olması nedeniyle alana olumlu katkılar sağlayacağı ve bu alanda yeni çalışmalara ışık tutacağı düşünülmektedir.Keywords
Erteleme, Çalgısal Pratik, Müzik Eğitimi

References

Advanced Search


Announcements

    IMPORTANT NOTE

    The authors will be asked to provide a document indicating that their manuscript was proofread by a professional translation agency for each accepted manuscript as of September 2019. Address :Yıldız Technical University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences.
Telephone : Fax :
Email :info@iojes.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri