Home  |  ​Editors   |  ​Indexing  |  Online First   |  Contact  

Quick Access


IOJES became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


The Effect of Creative Writing Exercises in Turkish Classes On Students' Academic Achievement: A Meta-Analysis

Yaratıcı yazma, öğrencilerin / bireylerin düşüncelerini, isteklerini, hayallerini, duygularını; akıcı, özgün ve etkili bir biçimde ifade edebilmelerine olanak sağlayan önemli bir bilişsel öğretim tekniğidir. Alanyazında yaratıcı yazma etkinliklerinin öğrencilerin farklı becerileri üzerindeki pozitif etkilerini araştıran onlarca bilimsel çalışama yer almaktadır. Hem kuramsal hem de deneysel olarak hazırlanmış olan bu araştırmaların en nihayetinde buluştukları ortak sonuç; yaratıcı yazma uygulamalarının göz ardı edilemez faydası olmaktadır. Özellikle deneysel desende planlanmış araştırmalara bakıldığında yaratıcı yazma yaklaşımı üzerine temellenen derslerdeki öğrencilerin geleneksel öğretim teknikleriyle işlenen derslerdeki öğrencilere göre akademik erişi başta olmak üzere başka birçok alanda da (tutum, kaygı, öz yeterlik algıları vb.) daha başarılı oldukları gözlemlenmiştir. Literatürde bu bağlamda gerçekleştirilmiş birçok çalışma olmasına rağmen, tüm bu çalışmaların sonuçlarını birleştirerek yorumlayan ve üst düzey analizlerle daha kesin sonuçlara ve açıklamalara ulaşmayı hedefleyen çalışmalara rastlanılmamıştır. Bu nedenle bu araştırmanın amacı; Türkçe dersi kapsamında gerçekleştirilen yaratıcı yazma uygulamalarının öğrencilerin akademik başarıları üzerindeki etkisini belirlemektir. Bu kapsamda meta-analize dâhil edilecek çalışmalara ulaşılabilmesi amacıyla literatür taraması yapılmıştır. İlgili taramalar sonucunda; Türkçe dersi kapsamında gerçekleştirilen yaratıcı yazma etkinliklerinin Türkiye’de öğrenim görmekte olan öğrencilerin akademik başarıları üzerindeki etkisini araştıran ve çalışmada belirlenen ölçütlere uyan toplam 25 adet araştırma meta-analize dâhil edilmiştir. Araştırma süresince gerekli analizler Comprehensive Meta Analysis (CMA), yazılımı ile gerçekleştirilmiştir. Analizler sonucunda, yaratıcı yazma etkinliklerinin geleneksel öğretim tekniklerine göre öğrencilerin Türkçe derslerindeki akademik başarıları üzerinde pozitif etkisi olduğu görülmüştür. Rastgele etkiler modeline göre %95 güven aralığında gerçekleştirilen analiz sonucunda, ortalama etki büyüklüğü 1,198 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuç, Cohen vd. (2011)’e göre yorumlandığında, yaratıcı yazma etkinliklerinin Türkçe dersi akademik başarısını arttırma açısından güçlü düzeyde bir etkiye sahip olduğu göstermektedir.Keywords
yaratıcı yazma, Türkçe dersi, Türkçe eğitimi, akademik başarı, meta-analiz

References

Advanced Search


Announcements

    IMPORTANT NOTE

    The authors will be asked to provide a document indicating that their manuscript was proofread by a professional translation agency for each accepted manuscript as of September 2019. Address :Yıldız Technical University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences.
Telephone : Fax :
Email :info@iojes.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri