Home  |  ​Editors   |  ​Indexing  |  Online First   |  Contact  

Quick Access


IOJES became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Examining the Teacher Candidates' Metaphorical Perceptions related to the Notion of Authentic Learning

Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının otantik öğrenme kavramına yönelik metaforik algılarını belirlemektir. Çalışma olgu bilim deseninde nitel bir çalışmadır. 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı I. ve II. Döneminde Sakarya Üniversitesinde üniversite ortak dersi olarak Otantik Öğrenme Uygulamaları adlı dersi alan toplam 76 öğretmen adayı ile uygulama yapılmıştır. Bazı verilerin okunamaması, eksik olması veya amaca uygun doldurulamaması gibi nedenlerle 10 öğretmen adayından alınan veri toplama araçları çalışmaya dâhil edilmemiştir. Böylece çalışma grubunda 49’u kadın, 17’si erkek toplam 66 öğretmen adayı yer almıştır. Öğretmen adaylarının otantik öğrenme kavramına yönelik metaforlar ürettikleri dokümanların çözümlenmesi içerik analizi yöntemi ile yapılmıştır. Verilerin analizi dokümanların elektronik ortama aktarılması ve ayıklanması, metafor ve gerekçelerin sınıflandırılması, kavramsal kategorilerin geliştirilmesi, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları aşamalarından oluşmaktadır. Sonuç olarak çalışma gurubunda yer alan 66 öğretmen adayı 53 metafor geliştirmiştir. Kadın öğretmen adaylarının en çok geliştirdiği metaforlar “Ayna” ve “Hayat” metaforlarıdır. Erkek öğretmen adaylarının en çok geliştirdiği metafor ise “İnsan” metaforudur. Geliştirilen metaforlardan sekiz kavramsal kategori oluşmuştur. Kavramsal kategoriler incelendiğinde toplamda en çok metafor "Hayatın Kendisi Olarak Otantik Öğrenme" kavramsal kategorisinde yer alırken en az metafor ise "Geçişi Sağlayan Olarak Otantik Öğrenme" kavramsal kategorisinde yer almıştır. Eğer öğrenmenin gündelik hayat ile ilişkilendirilmesi isteniyorsa öğretmen adaylarının ve öğretmenlerin otantik öğrenme ile ilgili ders almaları ya da etkinliklere katılmaları etkili olabilir.Keywords
Otantik öğrenme, metaforik algı, öğretmen adayı

References

Advanced Search


Announcements

    IMPORTANT NOTE

    The authors will be asked to provide a document indicating that their manuscript was proofread by a professional translation agency for each accepted manuscript as of September 2019. Address :Yıldız Technical University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences.
Telephone : Fax :
Email :info@iojes.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri