Home  |  ​Editors   |  ​Indexing  |  Online First   |  Contact  

Quick Access


IOJES became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


The Effects of Creative Drama-Based Sensory Integration Training Program on Preschool Children's Self-Regulating Skills and Visual Perceptions

Sanat, geçmişten günümüze eğitim sürecinin önemli bir parçası olmayı sürdürmekte, öğrencilerin problem çözme ve sosyal uyum gibi yeni yetiler kazanmalarını kolaylaştırmaktadır (Bautista, vd., 2018; Gadsden, 2008). Tüm sanat dalları ile ilişkisi olan, oyun ve tiyatronun yeni bir bakış açısıyla değerlendirildiği yaratıcı drama da farklı yaş gruplarında ve farklı akademik alanlarda etkili olduğu bildirilmiş ve pek çok duyuya hitap ettiğinden günümüzde de eğitim sisteminin önemli bir parçası haline gelmiştir (Adıgüzel, 2006; Annarella, 1992; Mages, 2008; Pinciotti, 1993). Duyusal bütünleme, duyularımızdan gelen bilginin beyin tarafından organize edilerek bir amaca yönelik kullanılması olarak tanımlanır ve en basit becerilerden, günlük yaşam becerileri ve okul için gerekli olan okuma, yazma ve aritmetik beceriler gibi karmaşık becerilerin doğru bir şekilde gelişmesini sağlamaktadır (Ayres ve Robbins, 2005). Bu sebeple öğrenme ortamlarının öğrencilerin duyularını bütünleme becerilerini destekleyici olmaları çok önemlidir (Zimmerman, 2002).Bu veriler ışığında amacımız duyu bütünleme etkinliklerinden oluşan yaratıcı drama oturumlarının uygulandığı okul öncesi çocuklarındaki görsel algı ve öz-düzenleme becerilerindeki farklılığı araştırmaktır. Araştırmada ön test-son test, deney ve kontrol gruplu yarı-deneysel desen kullanılmıştır. Araştırma kapsamında 10 oturum boyunca duyu bütünleme etkinliklerinden oluşan yaratıcı drama atölyeleri gerçekleştirilmiştir. Katılımcıları 2018-2019 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitimine devam eden 5 yaş grubundaki 34 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada öz-düzenleme gözlem formu, frostig görsel algı testi kullanılmıştır. Ayrıca çalışmanın sosyal geçerliğini belirleyebilmek amacıyla çocuklara, ailelere ve öğretmenlere yönelik yarı yapılandırılmış görüşme formları kullanılmıştır. Ön-test, son-test ve izleme oturumlarında elde edilen veriler SPSS 23.0 paket programına aktarılıp incelenmiş, son testlerde deney ve kontrol grubu arasında deney grubu lehine manidar farklılık gözlenmiştir.Keywords
Duyu Bütünleme, Yaratıcı Drama, Görsel Algı, Öz-Düzenleme Becerisi

References

Advanced Search


Announcements

    IMPORTANT NOTE

    The authors will be asked to provide a document indicating that their manuscript was proofread by a professional translation agency for each accepted manuscript as of September 2019. Address :Yıldız Technical University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences.
Telephone : Fax :
Email :info@iojes.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri