Home  |  ​Editors   |  ​Indexing  |  Online First   |  Contact  

Quick Access


IOJES became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Perceptions of Classroom Teachers about Traditional Children’s Games

Çocuk ve oyun yaşamın vazgeçilmez bir bütünüdür. Oyun yapısı gereği çocuğu eğlendirir ve keyifli zamanlar geçirmesini sağlar. Oyun, çocuğu eğlendirirken aynı zamanda fiziksel, psikolojik ve sosyal yönden de gelişmesini sağlar. Oyun sayesinde çocuk çevresi ile etkileşim halindedir. Bu etkileşim çocuk da iletişim becerilerini, işbirliğini ve kültürel aktarımları sağlar. Kültürel aktarımları sağlamada en önemli oyunlar geleneksel çocuk oyunlarıdır. Çünkü bu oyunlar yapısı gereği bünyesinden geçmişin izlerini taşır. Geleneksel oyunlar sayesinde kültürel öğeler nesillerden nesillere aktarılır ve kuşaklar arası paylaşımın önün açar. Aynı zamanda geleneksel çocuk oyunları sınıf ortamında uygulandığı zaman çocukların akademik başarıları da birçok yönden olumlu etkilenmektedir. Bu araştırma sınıf öğretmenlerinin geleneksel çocuk oyunlarına ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Sınıf Öğretmenlerinin Geleneksel Çocuk Oyunlarına ilişkin görüşlerinin incelenmesini hedefleyen bu araştırma tarama modelinde olup betimsel bir nitelik arz etmektedir. Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 eğitim öğretim yılında Elazığ ilinde görev yapan 150 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda elde edilen verileri çözümlenmesinde “aritmetik ortalama”. “yüzde” ve “frekans” kullanılmıştır. Öğretmen görüşlerinin, demografik verilere dayalı değişkenlerden etkilenme derecesi de bağımsız gruplar t testi ve anova ile test edilmiştir. Yapılan araştırma sonucuna göre öğretmenler geleneksel çocuk oyunlarının büyük ve küçük kas gelişimine olumlu katkı sağladığını ve çocuğun sosyalleşmesini sağladığını ifade etmişlerdir. Araştırmaya katılan öğretmenler geleneksel çocuk oyunları ile birlikte kullanılan tekerleme, kısa hikâye ve şarkıların dil ve zekâ gelişimine olumlu katkı sağladığını belirtmişlerdir. Ayrıca araştırmaya katılan öğretmenler sanal oyunların çocukları hapsettiği günümüz dünyasında geleneksel çocuk oyunlarına ihtiyaç duyulduğunu ifade etmişlerdir.Keywords
Çocuk Oyunları, Geleneksel Çocuk Oyunları, Çocuk ve Oyun

References

Advanced Search


Announcements

    IMPORTANT NOTE

    The authors will be asked to provide a document indicating that their manuscript was proofread by a professional translation agency for each accepted manuscript as of September 2019. Address :Yıldız Technical University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences.
Telephone : Fax :
Email :info@iojes.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri