Home  |  ​Editors   |  ​Indexing  |  Online First   |  Contact  

Quick Access


IOJES became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


The Relationship Between Profession Choice Motivations and School Alienation States of Prospective Physical Education Teachers: An Examination of Gender Differences

Bu çalışmanın amacı, beden eğitimi ve spor öğretmen adaylarının alan ve meslek seçimi motivasyonları ile okula yabancılaşma durumları arasındaki ilişkiyi, cinsiyet değişkenine göre değerlendirilmesidir. Çalışmaya, Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören 174 (106 erkek, 68 kadın) öğretmen adayı katılım göstermiştir. Çalışmada analiz edilen veriler, meslek ve alan seçimi motivasyon ve okula yabancılaşma ölçekleri kullanılarak elde edilmiştir. Çalışmanın amacı kapsamında cinsiyet değişkeni dikkate alınarak gerçekleştirilen kanonik korelasyon analiz sonuçları, veri setlerinden elde edilen ilk iki fonksiyonun istatistiksel olarak anlamlı olduğunu ortaya koymuştur. Araştırma bulguları, erkek öğretmen adayları için içsel alan seçimi motivasyonları ile anlamsızlık ve dışsal alan seçimi motivasyonları ile güçsüzlük boyutlarının ön plana çıktığını göstermiştir. Kadın öğretmen adaylarında ise bu durum, dışsal alan seçimi motivasyonu ile anlamsızlık ve içsel meslek seçimi motivasyonu ile güçsüzlük boyutları şeklinde gerçekleşmiştir. Sonuç olarak, içsel motivasyonun kadın adaylarda yabancılaşma durumunu azalttığı, dışsal motivasyon faktörlerinin ise erkek adaylarda yabancılaşmayı arttırdığı belirlenmiştir. Bunun yanı sıra, ortaya çıkan bu bulgusal farklılıkların, akademik alana, meslek gruplarına ve cinsiyete toplum tarafından atfedilen rollerin etkisinden kaynaklandığı düşünülmektedir.Keywords
Meslek ve Alan Seçimi, Motivasyon, Yabancılaşma, Beden Eğitimi, Cinsiyet Farklılığı

References

Advanced Search


Announcements

    IMPORTANT NOTE

    The authors will be asked to provide a document indicating that their manuscript was proofread by a professional translation agency for each accepted manuscript as of September 2019. Address :Yıldız Technical University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences.
Telephone : Fax :
Email :info@iojes.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri