Home  |  ​Editors   |  ​Indexing  |  Online First   |  Contact  

Quick Access


IOJES became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Opinions of the Students on Online Danismend Supported Learning

Danişmend, “bilgili, ilim sahibi” anlamına gelmekte ve Osmanlı döneminde “özellikle icazet alma seviyesine gelmiş talebelere” verilen bir isim olarak kullanılmaktaydı. Danişmendin amacı öğrenme sürecinde olan bireylerin öğrenme süreçlerini etkili hale getirmek, problemlerin çözümüne katkı sağlamak, öğrenmelerini hızlandırmak, öğrenmelerinde karşılaştıkları zorlukların üstesinden gelmede onlara destek olmaktır. Bu çalışmada da öğrenme süreci dışında öğrencilere yardım eden kişilere danişmend denilmiştir. Bu sebeple araştırma öncesinde geleneksel eğitim alan bir grup yüksek lisans öğrencisi, normal eğitim süreçlerinin dışında dersin gerçek eğitmen dışındaki bir danişmend tarafından desteklenmiştir. Başka bir deyişle, sınıf ortamında alan uzmanı ile Bilimsel Araştırma Yöntemleri dersi alan bir grup yüksek lisans öğrencisi, ders zamanı dışında bir danişmend ile eş zamanlı olarak bir e-sınıfta bir araya gelerek öğrenme eksiklilerini tamamlamışlardır. Bu çalışmada da danişmend destekli eğitim alan öğrencilerin süreç hakkındaki görüşlerini ele almak amaçlanmaktadır. Nitel araştırma yöntemi ile desenlenen araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim öğretim yılında Afyon Kocatepe Üniversitesinde yüksek lisans öğrenimine devam eden 15 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmış ve betimsel analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırma bulguları, öğrencilerin aktif olarak katıldıkları derse destek olarak düzenlenen danişmend destekli eğitim onların eğitim sürecini kolaylaştırmıştır. Öğretimleri sürecinde karşılaştıkları problemlerin üstesinden daha kolay gelmişlerdir. Ayrıca öğrencilerin özellikle danişmend destekli öğretim sürecinde kendilerini daha iyi ifade ettikleri, öğrenmelerini pekiştirdikleri ve derste öğrendiklerini uygulama fırsatı yakaladıkları görülmektedir.Keywords
danişmend, öğrenmeye destek, öğrenci görüşü

References

Advanced Search


Announcements

    IMPORTANT NOTE

    The authors will be asked to provide a document indicating that their manuscript was proofread by a professional translation agency for each accepted manuscript as of September 2019. Address :Yıldız Technical University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences.
Telephone : Fax :
Email :info@iojes.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri