Home  |  ​Editors   |  ​Indexing  |  Online First   |  Contact  

Quick Access


IOJES became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Analysis of Teachers Commitment, Responsibility and Inner Peace Connection

Toplumun okullardan birçok beklentisi bulunmaktadır. Bu beklentilerin belki de en önemlisi, okulda üretilen eğitim-öğretim hizmetlerinin nitelikli olmasıdır. Söz konusu beklentilerin istenilen nitelikte üretilmesi, bu hizmetleri üreten öğretmenlerin özellikleriyle doğrudan ilişkilidir. Öğretmenler, özel zamanlarından daha çok fedakârlık yapabilir, sorumluluk almakta gönüllü davranabilir ve iç huzuru önceleyebilirse, üretilen hizmetlerin beklentileri karşılama düzeyi yükselir. Araştırmanın amacı, öğretmenlerin özel zamanlarından neden daha az fedakârlık yaptıkları, neden daha az sorumluluk aldıkları ve neden iç huzuru daha az düşündüklerinin sebeplerini ve bu sorunlara ilişkin olası çözüm önerilerin neler olabileceğini ortaya koymaktır. Araştırma nitel araştırma desenlerinden olgubilim (fenomenoloji) yaklaşımı kullanılarak yapılmıştır. Araştırma verileri,yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla toplanmıştır. Toplanan veriler içerik analizine tabi tutularak, temalar oluşturulmuştur. Araştırma sonunda ortaya çıkan bazı bulgular şu şekilde özetlenebilir. Genel olarak öğretmenlerin daha az sorumluluk almak istemelerinin, özel zamanlarından daha az fedakârlık yapmalarının ve iç huzuru daha az düşünmelerinin kendilerinden, yöneticilerden, okul iklimi ve kültüründen, eğitim sisteminden ve toplumun bakış açısından kaynaklanan nedenlerinin olduğu, öğretmenlerin daha çok sorumluluk almalarını, özel zamanlarından daha çok fedakârlık yapmalarını ve iç huzuru daha çok düşünmelerini sağlamaya ilişkin kendilerine, yöneticilere, okul kültürü ile iklimine ve eğitim sistemine dönük önerilere ilişkin bulgulara ulaşılmıştır.Keywords
Özel zamanlardan fedakârlık, Sorumluluk ve İç huzur

References

Advanced Search


Announcements

    IMPORTANT NOTE

    The authors will be asked to provide a document indicating that their manuscript was proofread by a professional translation agency for each accepted manuscript as of September 2019. Address :Yıldız Technical University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences.
Telephone : Fax :
Email :info@iojes.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri