Home  |  ​Editors   |  ​Indexing  |  Online First   |  Contact  

Quick Access


IOJES became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


A Research about the Effect of the Mathematical Literacy Level of Secondary School Students on Their Mathematical Success

Bu çalışma ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin matematik okuryazarlık düzeylerini belirlemek ve matematik okuryazarlığı ile matematik başarısı arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapılmıştır. Ayrıca öğrencilerin matematik okuryazarlık düzeylerinin matematik başarılarını ne düzeyde yordadığı da incelenmiştir. Bu kapsamda çalışma, ilişkisel tarama modeli olarak tasarlanmıştır. Araştırmanın örneklemini ortaokul 8. sınıfında öğrenim gören 334 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmanın verileri “Matematik Okuryazarlığı Ölçeği” ve “Matematik Başarı Testi” aracılığıyla elde edilmiştir. Elde edilen verilerin analizi sonucunda, ortaokul öğrencilerinin genel olarak matematik okuryazarlık düzeylerinin orta seviyede olduğu belirlenmiştir. Matematik okuryazarlığı ölçeğinin alt boyutları dikkate alındığında ise ilişki kurma ile araştırma ve yorumlama boyutlarının orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanında buluş/ispat boyutunun düşük düzeyde ve görsellik boyutunun ise yüksek düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Matematik okuryazarlığı ile matematik başarısı arasındaki ilişki incelendiğinde, pozitif yönde yüksek düzeyde bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir. Bu durum öğrencilerin matematik okuryazarlık düzeylerinin matematik başarısı için önemli bir değişken olduğu şeklinde yorumlanabilir. Matematik okuryazarlığının matematik başarısını yordama düzeyi incelendiğinde ise matematik okuryazarlığının matematik başarısının %73’ini açıkladığı sonucuna ulaşılmıştır. Buradan matematik okuryazarlık seviyesinin matematik başarısını arttırmada önemli bir etken olduğu ifade edilebilir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda öğrencilerin matematikte başarılı olmaları için durumlar arasında ilişki kurmalarının, farklı bilgiler üretmelerinin ve elde ettikleri bilgileri kullanmalarının oldukça etkili olacağı söylenebilir.Keywords
Okuryazarlık, Matematik Okuryazarlığı, Matematik Okuryazarlığı Ölçeği, Matematik Başarısı, Ortaokul Öğrencileri

References

Advanced Search


Announcements

    IMPORTANT NOTE

    The authors will be asked to provide a document indicating that their manuscript was proofread by a professional translation agency for each accepted manuscript as of September 2019. Address :Yıldız Technical University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences.
Telephone : Fax :
Email :info@iojes.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri