Home  |  ​Editors   |  ​Indexing  |  Online First   |  Contact  

Quick Access


IOJES became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Development of the Attitude Scale for Art History Courses

Toplum olarak, sanat eğitimi veren programlarda ağırlıklı olarak uygulama derslerle yürütülüyor algısı, bu eğitim programları içinde yürütülen sanat tarihi derslerine karşı bakışı etkileyebilmektedir. Fakat sanat eğitimi programları sadece uygulama ağırlıklı eğitimden yana değildir. Uygulama derslerinin içinde üretilen çalışmaların varlığını açıklayan ve yorumlayan sanat tarihi gibi teorik derslerin varlığı da mevcuttur. Bu çalışmada, sanat programlarını okuyan öğrencilerin almış oldukları sanat tarihi derslerine yönelik yaklaşımlarını belirlemek için bir tutum ölçeği geliştirilmesi amaçlanmıştır. Ölçek geliştirilirken var olan ölçekler incelenmiş ve alanında uzman kişilerin görüşleri alınmıştır. Ayrıca araştırmacı ilgili bölümlerde verilen sanat tarihi derslerine girip dersi alan öğrencileri gözlemlemiş ve öğrencilerin sanat tarihi derslerine yönelik tutumlarını not etmiştir. Bu doğrultuda 33’ü olumlu, 33’ü olumsuz olmak üzere toplamda 66 maddenin olduğu bir madde havuzu oluşturulmuştur. Ölçeğin kapsam geçerliği için alanında uzman 5 kişinin görüşleri alınmıştır. Taslak ölçek, 91 ‘si erkek, 215’ü kız olmak üzere toplamda 306 kişiye uygulanarak geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmıştır. Ölçeği boyutlandırmak için açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonrasında ölçeğin 6 farklı boyut aldığı gözlenmiştir. Açımlayıcı faktör analizinden sonra oluşturulan 66 maddelik taslağın 23 maddesi atılmış geriye 23’ü pozitif köklü, 20’si negatif köklü olmak üzere, toplamda 43 madde kalmıştır. Ölçeğin Kaiser Meyer Olkin değeri 0,950, Bartlett’s Testi değeri ise 7919,183 şeklinde tespit edilmiştir. Ölçeğin güvenirlik katsayısına ilişkin Cronbach’s alpha değeri 0,960’tır. Ayrıca doğrulayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğe ilişkin elde edilen değerler kabul edilebilir olduğunu göstermiştir. Sonuç olarak geliştirilen bu ölçek sanat programlarında öğrenim gören öğrencilerin sanat tarihi derslerine yönelik tutumlarını ölçmek için kullanılabilir.Keywords
Sanat tarihi eğitimi, tutum, tutum ölçeği

References

Advanced Search


Announcements

    IMPORTANT NOTE

    The authors will be asked to provide a document indicating that their manuscript was proofread by a professional translation agency for each accepted manuscript as of September 2019. Address :Yıldız Technical University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences.
Telephone : Fax :
Email :info@iojes.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri