Home  |  ​Editors   |  ​Indexing  |  Online First   |  Contact  

Quick Access


IOJES became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Secondary School Students’ Self-Assessment of Design Process: A study on Scale Development and Prediction by Various Variables

Çalışmada ortaokul öğrencilerine yönelik tasarım sürecini özdeğerlendirme ölçeği geliştirilmiştir. Ayrıca, tasarım sürecinde önemli olduğu düşünülen problem çözme becerilerine yönelik algı ve karar verme tutumları arasındaki ilişkiler incelenmiştir. İlişkisel tarama modelindeki bu çalışmada amaçlı örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Araştırma 2018-2019 eğitim-öğretim yılının güz ve bahar döneminde iki aşamada gerçekleştirilmiştir. Birinci aşamada ölçek geliştirilmiş ve ikinci aşamada da geliştirilen ölçek ile diğer değişkenler arasındaki ilişkilere bakılmıştır. Çalışmanın ilk aşamaya 7. Ve 8. Sınıflarda öğrenim gören 530 öğrenci, ikinci aşamaya ise 447 öğrenci katılmıştır. Bu çalışmada Tasarım Sürecini Özdeğerlendirme Ölçeği’nden, Problem Çözme Becerilerine Yönelik Algı Ölçeğinden ve Ergenlerde Karar Verme Ölçeğinden yararlanılmıştır. Verilerin analizinde Betimsel istatistikler, Açımlayıcı ve Doğrulayıcı Faktör Analizi, Pearson Korelasyon Katsayısı, Çoklu Regresyon analizleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda tasarım sürecini özdeğerlendirmeye yönelik kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirilmiştir. Bununla birlikte, problem çözmeye yönelik algının ve ihtiyatlı-seçicilik karar verme stilinin tasarım sürecini özdeğerlendirmede önemli katkısı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
Tasarım Süreci, problem çözme becerisi, karar verme tutumları, ortaokul öğrencileri

References

Advanced Search


Announcements

    IMPORTANT NOTE

    The authors will be asked to provide a document indicating that their manuscript was proofread by a professional translation agency for each accepted manuscript as of September 2019. Address :Yıldız Technical University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences.
Telephone : Fax :
Email :info@iojes.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri