Home  |  ​Editors   |  ​Indexing  |  Online First   |  Contact  

Quick Access


IOJES became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Teacher Views Regarding Speaking Education

Bu araştırmada ortaokul Türkçe derslerinde yapılan konuşma eğitimini öğretmen görüşlerinden hareketle değerlendirme amaçlanmıştır. Bu çalışmada nitel araştırma tekniği kullanılmıştır. Araştırma 2018-2019 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Malatya’da bulunan farklı ortaokullarında çalışan 20 Türkçe öğretmeni üzerinde yapılmıştır. Araştırmada görüşme tekniği kullanılmış ve katılımcılara uzman görüşü alınarak önceden hazırlanan on açık uçlu soru sorulmuştur. Araştırma verilerinin analizinde içerik analizi yöntemlerinden “sınıflandırma analizi” kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre Türkçe öğretmenleri derslerinde konuşma eğitimini yapmakta ve gerekli görmektedir. Öğretmenlerin çoğu konuşma eğitiminde hazırlıklı ve hazırlıksız konuşma yöntemlerini kullandıklarını belirtmişlerdir. Konuşma eğitiminde öğrenci hazırbulunuşluğunun yetersizliği, zaman yetersizliği, etkinlik azlığı, öğrencilerin yöntem, teknik ve stratejileri bilmemesi, kazanımlar ve bölgesel konuşma farklılıkları gibi birtakım sorunlar vardır. Yapılandırmacılığın öngördüğü alternatif ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarına konuşma eğitiminde çok fazla yer verilmemektedir. Türkçe öğretmenleri Türkçe ders kitaplarında yer alan konuşma becerisi etkinliklerini yetersiz ve niteliksiz bulmuştur. Kazanımların konuşma becerisini gerçekleştirme konusunda yetersiz kaldığı belirtilmiştir. Konuşma eğitiminin günlük hayatta beceriye dönüşmesi için kazanımların uygulanabilir olması ve günlük hayatta kullanılması gerektiği belirtilmiştir.Türkçe öğretmenleri, konuşma becerisinin Türkçe derslerinde tamamen ihmal edilen bir beceri olduğunu belirtmiştir. Öğretmenler, yaşadıkları sorunlardan yola çıkarak önerilerde bulunmuşlardır.Keywords
Konuşma eğitimi, ortaokul, Türkçe öğretmeni.

References

Advanced Search


Announcements

    IMPORTANT NOTE

    The authors will be asked to provide a document indicating that their manuscript was proofread by a professional translation agency for each accepted manuscript as of September 2019. Address :Yıldız Technical University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences.
Telephone : Fax :
Email :info@iojes.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri