Home  |  ​Editors   |  ​Indexing  |  Online First   |  Contact  

Quick Access


IOJES became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Expectations and Opinions of Pre-service Primary Teachers Towards Teaching of Mathematics Courses

Bu araştırmanın amacı, Sınıf Öğretmenliği lisans programı 2. sınıfta okumakta olan öğretmen adaylarının 3. sınıfta yer alan Matematik Öğretimi I ve Matematik Öğretimi II derslerine yönelik beklenti ve görüşlerini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda, araştırmada nitel araştırma desenlerinden olgu bilim deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2015-2016 öğretim yılında Sınıf Öğretmenliği lisans programında 2. sınıfta öğrenim görmekte olan öğretmen adayları oluşturmaktadır. Araştırmanın amaç ve çalışma grubunun bu şekilde belirlenmesinin sebebi, Sınıf Öğretmenliği lisans programındaki tek matematik alan eğitimi dersi olan Matematik Öğretimi I ve II derslerini henüz almamış olan öğretmen adaylarının bu derslerle ilgili beklenti ve görüşlerinin incelenerek bu derslerin daha verimli ve faydalı olmasını sağlayabilecek öneriler geliştirmektir. Çalışmada veri toplama aracı olarak çalışmanın amacı doğrultusunda oluşturulan anket ve görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formunda öğretmen adaylarına söz konusu derslerle ilgili beklenti ve görüşlerine yönelik sorulara yer verilmiştir. Görüşme formunun hazırlanmasında öğretmen adaylarına öncelikli olarak yöneltilen anket formunun değerlendirilmesinden faydalanılmıştır. Görüşme formu kullanılarak öğretmen adaylarıyla yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Toplanan veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlar sınıf öğretmeni adaylarının Matematik Öğretimi I ve II derslerine yönelik genel düşünceleri ile ilgili bilgiler sunmaktadır. Böylece ilkokul düzeyinde etkili bir matematik eğitimi verilebilmesi için önemli bir yeri olan Matematik Öğretimi I ve II derslerinin lisans eğitiminde daha verimli işlenmesine yönelik önerilerde bulunulmuştur.Keywords
Sınıf öğretmeni adayları, matematik öğretimi, öğretmen yetiştirme

References

Advanced Search


Announcements

    IMPORTANT NOTE

    The authors will be asked to provide a document indicating that their manuscript was proofread by a professional translation agency for each accepted manuscript as of September 2019. Address :Yıldız Technical University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences.
Telephone :+90 542 325 1923 Fax :+90 212 283 4808
Email :info@iojes.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri