Home  |  ​Editors   |  ​Indexing  |  Online First   |  Contact  

Quick Access


IOJES became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


A Flipped-Classroom Model in Teaching Turkish as A Foreign Language and Student Opinions Regarding the Lesson

Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi sahası içerisinde yöntem çeşitliliği konusunda giderek artan bir ihtiyaç söz konusudur. Bu çalışma, tersine çevrilmiş sınıf yönteminin yabancılara Türkçe öğretimi alanında kullanılabilmesi amacıyla oluşturulmuş kuramsal bir uygulama örneği ve etkilerini izlemek üzere öğrenci görüşlerinin çözümlenmesine dayanan bir araştırmadan oluşmaktadır. Araştırma kapsamında Alanya Alaaddin Keykubat ve Erciyes Üniversitesinden toplam on öğrenciye tersine çevrilmiş sınıf yöntemine uygun olarak yapay zekâ konulu bir video ders evde izlenmek üzere ulaştırılmıştır. Öğrenciler evde izledikleri videoya dair görevlerini tamamlayıp, notlar aldıktan sonra pekiştirme sağlamaya yönelik etkinlikler yapmak ve anlamadıkları noktaları öğretmene sormak amacıyla yüz yüze bir derste öğretmenle bir araya gelmiştir. İşlenen dair derse dair öğrencilerin fikirlerini almak için nitel araştırma yaklaşımı kapsamında önceden hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formları aracılığıyla elde edilen veriler NVivo 12 nitel veri çözümleme programı kullanılarak içerik çözümlemesine tabi tutulmuş, çeşitli kodlar ve bu kodlara ait temalar oluşturulmuştur. Elde edilen veriler yorumlandığında öğrencilerin büyük çoğunluğunun bu yöntem ile işlenen dersi etkili bulduğu ve benzer şekilde işlenecek derslerin dil öğrenimine katkı sunacağını ifade ettiği görülmüştür. Yöntemin en fazla “zaman avantajı sağlaması, yenilik getirmesi, renkli bir içerik sunması, tekrara imkân vermesi ve rahat bir ortamda ders işlemeye olanak sağlaması” yönleriyle beğeni topladığı anlaşılmıştır. Öğrenciler “anlaşılmayan konularda hemen soru soramamak, not alma zorunluluğu ve uygulama için dersi beklemek” hususlarından da şikâyet etmiştir. Tüm bu veriler ışığında yöntemin bir bütün olarak olumlu veya olumsuz olarak değerlendirilmesinin doğru olmadığı, yabancılara Türkçe öğretimi alanında ihtiyaç duyulan yöntem azlığı sorununu gidermeye katkı sunduğu ve olumlu yönlerinin dil öğretimi için faydalar getirmesi bakımından alanda kullanılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
Yabancılara Türkçe öğretimi, teknoloji, tersine çevrilmiş sınıf yöntemi

References

Advanced Search


Announcements

    IMPORTANT NOTE

    The authors will be asked to provide a document indicating that their manuscript was proofread by a professional translation agency for each accepted manuscript as of September 2019. Address :Yıldız Technical University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences.
Telephone : Fax :
Email :info@iojes.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri