Home  |  ​Editors   |  ​Indexing  |  Online First   |  Contact  

Quick Access


IOJES became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Relationship between Communication Skills and Social Problem Solving Skills of Turkish Education Teacher Candidates

İnsanlığın var olduğu tarihten itibaren bireyler kendilerini ifade edebilmek için değişik yöntemlere başvurmuşlardır. Başvurulan bu yöntemlerin doğal bir sonucu olarak iletişim kavramı ortaya çıkmıştır. İletişim becerileri ile birlikte öğretmenlerden sorun çözme hususunda da beceri sahibi olmaları beklenilmektedir. Bu bağlamda gerçekleştirmiş olduğumuz araştırmada, Türkçe öğretmeni adaylarının iletişim becerileri ile sosyal sorun çözme becerileri arasındaki ilişkinin yönünü ve düzeyini tespit etmek amaçlanmıştır. Araştırmanın veri toplama sürecinde nicel araştırma modeli olan ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2018-2019 yılları arasında eğitim görmekte olan 407 Türkçe öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Bu kapsamda Türkçe öğretmeni adaylarına geçerliği ve güvenirliği kanıtlanmış olan “İletişim Becerileri Ölçeği” ve “Sosyal Sorun Çözme Envanteri” uygulanmıştır. Verilerin analizinde ise SPSS 23.00 paket programından yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda Türkçe öğretmeni adaylarının iletişim becerileri yüksek düzeyde bulunmuşken sosyal sorun çözme becerileri orta düzeyde bulunmuştur. İletişim becerileri ve sosyal sorun çözme becerileri ile demografik değişkenlerin bir bölümünde pozitif yönde ilişki saptanmışken bir bölümünde ise herhangi bir ilişki saptanamamıştır.Keywords
Türkçe Öğretmeni Adayları, İletişim Becerisi, Sosyal Sorun Çözme.

References

Advanced Search


Announcements

    IMPORTANT NOTE

    The authors will be asked to provide a document indicating that their manuscript was proofread by a professional translation agency for each accepted manuscript as of September 2019. Address :Yıldız Technical University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences.
Telephone : Fax :
Email :info@iojes.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri