Home  |  ​Editors   |  ​Indexing  |  Online First   |  Contact  

Quick Access


IOJES became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Türk Öğretmen Adaylarının Kaynaştırma Eğitimine Yönelik Tutumları ile Öz Yeterlilik İnançları Arasındaki İlişki

Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının kaynaştırma eğitimine yönelik tutumları ve öz yeterlilikleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırma nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın katılımcılarını Türkiye’deki üniversitelerinden birindeki Eğitim Fakültesi lisans programlarının 4. Sınıflarında öğrenim görmekte olan toplam 747 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırma verileri Kaynaştırmaya İlişkin Duygu, Tutum Endişe Ölçeği ve Kaynaştırma Uygulamaları Öğretmen Yeterlik Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde, Pearson Korelasyon Katsayısı ve Çoklu Doğrusal Regresyon analizi testleri kullanılmıştır. Araştırma sonuçları, öğretmen adaylarının kaynaştırmaya yönelik tutumlarının oldukça olumlu düzeyde olduğu, öz yeterlilik düzeylerinin ise oldukça yüksek düzeyde olduğunu göstermiştir. Öğretmen adaylarının kaynaştırmaya yönelik tutumları ile öz yeterlilikleri arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca öğretmen adaylarının kaynaştırma yeterliliklerinin kaynaştırmaya yönelik tutumun anlamlı bir yordayıcısı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
Kaynaştırma eğitimi, tutum, öz yeterlilik, öğretmen adayı

References

Advanced Search


Announcements

    IMPORTANT NOTE

    The authors will be asked to provide a document indicating that their manuscript was proofread by a professional translation agency for each accepted manuscript as of September 2019. Address :Yıldız Technical University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences.
Telephone : Fax :
Email :info@iojes.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri