Home  |  ​Editors   |  ​Indexing  |  Online First   |  Contact  

Quick Access


IOJES became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Teachers and Parents’ Perception About Learning Difficulties in Mathematics: A Case Study
(Teachers and Parents’ Perception About Learning Difficulties in Mathematics: A Case Study )

Author : Özlem Doğan Temur   - Sedat Turgut - Kemal Özdemir  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 4
Page : 126-148
218    752


Summary

Bu çalışmada matematik öğrenmede zorluk çeken ilköğretim 4. sınıf öğrencileri için durumun bir açıklaması yapılmıştır. Araştırma bir vaka çalışması olarak tasarlanmıştır. Bu amaçla, matematikte öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerin öğretmenleri ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmış ve öğrencilerin matematikte zorluk öğrenmeleriyle ilgili ifadeleri içeren bir kontrol listesi doldurmaları istenmiştir. Bu öğrencilerin aileleri ile yarı yapılandırılmış görüşmeler de yapılmıştır. Görüşmelerden elde edilen verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Kontrol listesi analiz edilirken, öğretmenlerin öğelerin işaretleme sıklığı kontrol edildi. Elde edilen bulgulara göre, ilköğretim öğretmenlerinin matematik öğrenme zorluklarını, algı, öğrenme ve işlemede genel sorunlar olarak tanımladıkları görülmüştür. Öğretmenler ayrıca, bu öğrencilerin ebeveynlerinin ilgisiz olduğunu, öğretmenle iletişiminin zayıf olduğunu ve çocuklarıyla ilgili sorunları görmezden geldiğini belirtmiştir. Ebeveynler ayrıca, çocuklarının matematik gibi konularda dersler, problem çözme, zihin hesaplama ve çarpma tablosu gibi zorluklar yaşadıklarını, ne söylediklerini anlamadıklarını, ezberleyerek öğrenmeye çalıştıklarını ifade etmişlerdir. Araştırma sonucunda, ilköğretim öğretmenlerinin matematik öğrenme zorluğunun farkında oldukları, ancak öğrencilerin zorluklarının detaylı bir şekilde teşhisinde mücadele ettikleri ve bu öğrencilerin öğrenme sürecinin tasarlanmasında desteğe ihtiyaç duydukları görülmüştür. Ayrıca, ebeveynlerin çocuklarının zorluklarını detaylı olarak tanımlayamadıkları ve bu öğrencileri desteklemek için yetersiz oldukları anlaşılmıştır.Keywords
Matematik öğrenme zorluğu, ilkokul 4. sınıf öğrencileri, ilkokul öğretmeni, ebeveyn

Abstract

In this study, a description of the situation for elementary school 4th grade students who have difficulty in learning mathematics was made. The research was designed as a case study. For this purpose, semi-structured interviews with the teachers of students with learning difficulties in mathematics were made and they were asked to fill out a checklist involving expressions about their students learning difficulty in mathematics. Semi-structured interviews were also held with the families of these students. Content analysis was used to analyse the data obtained from the interviews. While the checklist was being analysed, the frequency of marking of items by teachers was checked. According to the findings obtained, it was seen that elementary teachers described mathematics learning difficulty as general problems in perception, learning and processing. Teachers also stated that the parents of these students are unconcerned, their communication with the teacher is weak and they ignore the problems with their children. Parents also stated that their children have difficulty in mathematics subjects such as operations, problem solving, mind calculation and multiplication table, the fact that they do not understand what they are told and they try to learn by memorizing. As a result of the research, it was seen that elementary teachers are aware of mathematics learning difficulty but they struggle in detailed diagnosis of the difficulties of the students and need support in designing the learning process of these students. Moreover, it was understood that parents cannot describe their children's difficulties in detail and they are inadequate to support these students.Keywords
Mathematics learning difficulty, elementary school 4th grade students, elementary teacher, parent

Advanced Search


Announcements


Address :Yıldız Technical University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences.
Telephone :+90 542 325 1923 Fax :+90 212 283 4808
Email :info@iojes.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri