Home  |  ​Editors   |  ​Indexing  |  Online First   |  Contact  

Quick Access


IOJES became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Investigation The Opinions Of The Teachers About The Quality Of Life: Quantitative And Qualitative (Mix) Analysis
(Investigation The Opinions Of The Teachers About The Quality Of Life: Quantitative And Qualitative (Mix) Analysis )

Author : Nihat Şimşek   - Mehmet Emin Kalgı  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 4
Page : 367-391
246    373


Summary

Bu araştırmanın amacı, ilkokul ve ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin yaşam kaliteleri ile bağlantılı olarak değer algılarını nicel ve nitel olarak analiz etmek ve bunu bazı değişkenler açısından incelemektir. Nicel veriler; Ergen Tahripçilik Ölçeği, Dinsel Yaşayış Ölçeği ve geliştirilen Kişisel Bilgi Formu ile elde edilirken; nitel veriler ise araştırmacılar tarafından hazırlanan açık uçlu sorularla elde edilmiştir. Nicel veriler ile ilgili bulgular; Bağımsız t-testi, Pearson Momentler Çarpımı Korelâsyonu ve Tek Yönlü Varyans Analizi ile elde edilmiştir. Nitel verilerin analizi için; betimsel analiz yöntemleri içerisinde yer alan içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Görüşme formundaki ifadeler araştırmacılar tarafından okunmuş ve bu ifadelerden kodlamalar yapılmıştır. Mevcut kodlar bir araya getirilmiş ve bu kodlardan temalar (kategoriler) oluşturulmuştur. Böylelikle araştırmaya katılan katılımcıların görüşleri betimsel ve içerik analiz teknikleri ile çözümlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın nitel bölümünde 5 adet açık uçlu sorulmuştur. Araştırma Şanlıurfa ili Siverek ilçesi ile Gaziantep ili Nizip ilçesinde görev yapan farklı branşlardaki öğretmenlere uygulanmıştır. Araştırmanın nicel verileri, toplam 159 kişiye, nitel verileri ise 30 kişiye uygulanarak elde edilmiştir. Araştırmada kadın öğretmenlerin tükenmişlik puanları erkek öğretmenlere göre, daha düşük çıkmıştır. Bekâr olan öğretmenlerin evli olanlara göre mesleki tatmin, tükenme ve eşduyum yorgunluğu puan ortalamaları yüksek bulunmuştur. Ayrıca gelir yetersizliği, yaşanılan bölgenin şartlarının iyi ya da kötü olması, iş yükünden kaynaklanan stres, sağlıklı olma ya da olmama ve inanç sisteminin kişinin mutluğuna etki ettiği sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
Yaşam Kalitesi, Mesleki Tatmin, Değerler, Tükenmişlik

Abstract

The aim of this research, teachers who worked first and second grades primary school related their life quality, quantitative and qualitative analyzing their value judgments and examining in terms of some variables. While quantitative data obtained by scale intended for measuring the vandalism levels of adolescents, religious life scales, developed personal information form, qualitative data achieved to prepare open ended questions by investigators. Results related quantitative data obtained from independent T-Test, Pearson Product-Moment Correlation, One way analysis of variance. Results related qualitative data obtained from content analysis method of descriptive analyze. Content analysıs method was used within the descriptive analysis techniques for analysıs of qualititative data. Statements in the interview form were used by researchers and coding were performed from these statements. Recent codes were gathered and themes were formed. Thus views of the participants were tried to analyzed with descriptive and content analysis techniques. The quantitative part of the research 5 openented questions were asked. Research was performed to teachers studying various branches and living in Siverek (Ş.Urfa) and Nizip (G.antep). qualititative data of research were performed with 159 teachers and quantitative data were performed with 30 teachers. According to data, woman teachers’ exhaustion scores were lower than man teachers’ exhaustion scores. Single teachers’ score means about job satisfaction, exhaustion and compassion fatigue were higher than married teachers. It has been also found that income powerty, whether conditions of area lived in were good or bad stress originated from work load, being healthy or not and belief system that an important person’s happiness.Keywords
Life Qualitative, Professional Satisfaction, Values, Burnout

Advanced Search


Announcements


Address :Yıldız Technical University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences.
Telephone :+90 542 325 1923 Fax :+90 212 283 4808
Email :info@iojes.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri