Home  |  ​Editors   |  ​Indexing  |  Online First   |  Contact  

Quick Access


IOJES became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


The Views of the Teachers about the Factors that Affect the Success of the Students on Turkish Grammar Course
(Öğrencilerin Türkçe Dil Bilgisine Yönelik Başarılarını Etkileyen Faktörlere İlişkin Öğretmen Görüşleri )

Author : Bora Bayram    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 4
Page : 233-250
264    326


Summary

Dil bilgisi, öğrenciler tarafından öteden beri soyut ve ezberci olduğu vb. eleştirilerle öğrencilerin olumsuz bir tutum geliştirdiği bir alan olmuştur. Öğrencilerin ana dillerine ilişkin farkındalıkları, yazılı ve sözlü ifade etme becerisine katkı sunduğu kadar onların mevcut bilgilerini derinleştirmelerine, edebî ve estetik zevklerini geliştirmelerine de yarar sağlamaktadır. 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı’yla beşinci sınıftan itibaren kazanımlara dâhil edilen dil bilgisinin diğer öğrenme alanları içinde sezdirilerek verilmesi anlayışı benimsenmiştir. Dil bilgisi öğretiminde amaç, öğrencilerin kuralları ezberlemekten ziyade, anlama ve anlatma becerilerine yardımcı olacak şekilde içselleştirmeleridir. Bu noktada öğrencilerin dil bilgisi başarılarını etkileyen ve birbirinden bağımsız düşünemeyeceğimiz öğretmen, öğrenci, aile, sosyal çevre vb. pek çok etken bulunmaktadır. Bu çalışmada Türkçe dil bilgisine yönelik olarak öğrencilerin başarılarını etkileyen faktörleri öğretmen görüşlerine göre belirlemek amaçlanmıştır. Nitel yapıdaki bu çalışma durum çalışması desenine uygun şekilde yürütülmüştür. Araştırmanın katılımcılarını 2017-2018 güz döneminde Bayburt merkezde görev yapan 20 Türkçe öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme formuyla elde edilmiş olup içerik analiziyle değerlendirilmiştir. Öğretmenlerin görüşlerinden hareketle araştırma sonucunda öğrencilerin dil bilgisi başarılarını etkileyen toplamda 9 adet kategori geliştirilmiştir. Araştırmaya katılan Türkçe öğretmenlerine göre öğrencilerin Türkçe dil bilgisine yönelik başarılarını olumlu yönde en fazla etkileyen kategori, öğrenciden kaynaklı faktörler ile öğretim materyallerinden kaynaklanan faktörlerdir. Bunları sırasıyla öğretim programından kaynaklanan, kullanılan yöntem ve teknikten kaynaklanan, öğretmenden kaynaklanan faktörler takip etmektedir. Öğrenci başarısını olumsuz yönde etkileyen faktörlerin başındaysa yine öğrenciden kaynaklanan faktörlerin bulunduğu görülmektedir. Bunu kullanılan yöntem ve teknikten kaynaklanan faktörler, öğretim materyallerinden kaynaklanan faktörler, öğretmenden kaynaklanan faktörler, konu alanından kaynaklanan faktörler, yükseköğretim ve lisans eğitiminden kaynaklanan faktörler, sınav sisteminden kaynaklanan faktörler ile diğer faktörler izlemektedir.Keywords
Türkçe öğretimi, dil bilgisi, akademik başarı, öğretmen görüşü

Abstract

Grammar has all along been a field that the students have developed negative attitudes as it is an abstract and it is based on rote learning. The awareness of the students related to their mother tongue helps them deepen their current knowledge, improve their literate and aesthetic pleasure as much as it contributes to their written and oral expression skills. With the 2018 Turkish Course Curriculum, the approach to teach the grammar which was included in the acquisitions as from 5th grade by implicating was adopted. The aim in teaching the grammar is to help students internalize the comprehension and narrative skills rather than memorizing the rules. At this point, there are several factors that affect the success of the students in grammar like teacher, student, family, social environment, etc. which cannot be considered separately. In this study, it is aimed to determine the views of the teachers about the factors that affect the success of the students in Turkish grammar. The study which is a qualitative research was conducted as a case study. The participants of the study consist of 20 Turkish Language teachers working in Bayburt province in the fall term of 2017-2018 academic years. The data of the study were collected with a semi-structured interview protocol and were analyzed with content analysis. From the views of the teachers, 9 categories at total that affect the grammar success of the students were developed as a result of the study. According to the Turkish Language teachers participating in the study, the category that positively affects the grammar success of the students the most is the student-derived factors and teaching material-derived factors. These are followed by the factors such as curriculum-derived, teaching methods and techniques-derived and teacher-derived factors, respectively. It is once again seen that the leading factor that negatively affects the grammar success of the students is the student-derived factors. This is followed by the factors such as teaching method and technique-derived factors, teaching material-derived factors, teacher-derived factors, subject area-derived factors, higher education and undergraduate education-derived factors, testing system-derived factors and other factors, respectively.Keywords
Turkish language teaching, grammar, academic success, teacher view

Advanced Search


Announcements


Address :Yıldız Technical University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences.
Telephone :+90 542 325 1923 Fax :+90 212 283 4808
Email :info@iojes.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri