Home  |  ​Editors   |  ​Indexing  |  Online First   |  Contact  

Quick Access


IOJES became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


A Comparative Study of Classroom Teachers' Educational Beliefs and Metaphorical Perceptions of Curriculum
(Sınıf Öğretmenlerinin Eğitim İnançları İle Eğitim Programına İlişkin Metaforik Algılarının Karşılaştırılması )

Author : Derya Göğebakan Yıldız   - Zehra İzalan  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 4
Page : 199-214
234    552


Summary

Eğitim programları, eğitim sistemlerinin ihtiyaç duyduğu bireyi yetiştirmeyi hedefler. Bu önemli hedefin gerçekleştirilmesinde eğitim programlarının uygulayıcısı olan öğretmenler önemli bir role sahiptir. Öğretmenlerin eğitim programına yönelik algıları ve eğitime ilişkin inançları sınıf içi uygulamalara ilişkin önemli birer gösterge olarak kabul edilebilir. Bu bağlamda araştırmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin eğitim inançları ile eğitim programına dair metaforik algılarının karşılaştırılmasıdır. Çalışmaya, Gaziantep ilinde görev yapmakta olan 315 sınıf öğretmeni katılmıştır. Çalışma, nicel ve nitel verilerin birlikte kullanılmasına imkan veren karma desen yöntemlerinden “eş zamanlı çeşitleme” yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Veriler, “Kişisel Bilgi Formu”, “Eğitim İnançları Ölçeği” ve “Metafor Formu” aracılığı ile toplanmıştır. Araştırmanın bulguları sınıf öğretmenlerinin çoğunun varoluşçu bir eğitim inancına sahip olduğunu göstermiştir. Metaforların analizi sonucunda kategoriler, “dönüştürülebilir yapı”, “kılavuz”, “mekanizma”, “araç”, “eğitimde dayanak”, “problem üreten yapı” ve “kapsamlı yapı”, olarak adlandırılmıştır. Ayrıca öğretmenlerin önemli bir bölümünün eğitim programına ilişkin olumlu metaforlar ürettiği ancak önemli sayıda öğretmeninse yüksek düzeyde varoluşçuluk, ilerlemecilik, yeniden kurmacılık gibi çağdaş eğitim felsefelerine yüksek düzeyde benimsemelerine rağmen eğitim programına ilişkin olumsuz metaforlar oluşturdukları tespit edilmiştir.Keywords
Eğitim Programı, eğitim felsefesi, eğitim inançları, metafor

Abstract

Curricula aim to raise individuals needed by educational systems. Teachers who are implementers of curriculum have a major role in the realization of this capital aim. Teachers' perceptions of curriculum and their beliefs related to education can be accepted as important indicators of in-class practices. Within this context, this study aims to compare classroom teachers' educational beliefs and metaphorical perceptions of curriculum. 315 teachers working in the city of Gaziantep participated in the study. The study was carried out by using "concurrent triangulation design" which is one of the mixed method designs that offer the capacity to integrate quantitative and qualitative data. "Personal Information Questionnaire", "Educational Beliefs Scale" and "Metaphors Form" were used as data collection tools. The findings of the study indicated that most of the classroom teachers have an existentialist belief of education. The categories generated from the analysis of the metaphors were named as "transformable structure", "guide", "mechanism", "tool", "and basis in education “, ” problem generating structure and comprehensive structure". Also, it was found out that most of the teachers generated positive metaphors whereas a considerable number of teachers generated negative metaphors despite their high adoption of modern views of educational philosophies such as existentialism, progressivism and reconstructionalism.Keywords
Curriculum, philosophy of education, belief in education, metaphor

Advanced Search


Announcements


Address :Yıldız Technical University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences.
Telephone :+90 542 325 1923 Fax :+90 212 283 4808
Email :info@iojes.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri