Home  |  ​Editors   |  ​Indexing  |  Online First   |  Contact  

Quick Access


IOJES became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Prediction of Musical Performance Anxiety According to Music Teacher Candidates’ Perfectionism and Self-Efficacy Beliefs
(Prediction of Musical Performance Anxiety According to Music Teacher Candidates’ Perfectionism and Self-Efficacy Beliefs )

Author : Muhsin Sarıkaya   - Zafer Kurtaslan  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 4
Page : 183-198
353    372


Summary

Bu çalışmada, müzik öğretmeni adaylarının eğitim sürecini olumsuz yönde etkileyen performans kaygı düzeyleri incelenmiş ve bu kaygı düzeyleri, öğrencilerin mükemmeliyetçilik düzeyleri ile öz-yeterlik inançları arasındaki ilişkiler bakımından yordanmıştır. Araştırmada yöntem olarak ilişkisel tarama modeli seçilmiştir. Araştırmada kullanılan veriler, Türkiye’nin farklı bölgelerinden 8 müzik eğitimi ana bilim dalında öğrenim gören 541 lisans öğrencisine uygulanan ölçeklerden elde edilmiştir. Verilerin istatistiği, SPSS 15.0 istatistik programı ile regresyon ve korelasyon analizleri uygulanarak yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda, öğrenciler arasında müzik performans kaygı düzeyleri ile mükemmeliyetçilik ve öz-yeterlik inançları bakımından anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Önceki çalışmalara paralel olarak, mükemmeliyetçiliğin, öğrencileri performans kaygısına karşı olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebileceği ve öz-yeterlik inancının yüksek olmasının müzik performans kaygılarını önlemede önemli bir etken olduğu sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
Müzikal performans, müzik performans kaygısı, mükemmeliyetçilik, öz-yeterlik.

Abstract

In this study, music student teachers’ performance anxiety levels, which affect the educational process in a negative way, were examined and these anxiety levels were predicted regarding the relations between the student teachers' perfectionism levels and self-efficacy beliefs. Correlational screening model was chosen as the method in the study. The data were collected via scales that were administered to 541 undergraduate student teachers studying in eight music education programs that were located in different regions of Turkey. The data were analyzed through regression and correlation tests by using SPSS 15.0. The findings of the research yielded significant correlations between music performance anxiety levels and perfectionism and self-efficacy beliefs among student teachers. Parallel to previous studies, it was concluded that perfectionism could affect students' performance anxiety positively or negatively and that high self-efficacy is an important factor in preventing musical performance anxiety.Keywords
Musical performance, music performance anxiety, perfectionism, self-efficacy.

Advanced Search


Announcements


Address :Yıldız Technical University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences.
Telephone :+90 542 325 1923 Fax :+90 212 283 4808
Email :info@iojes.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri