Home  |  ​Editors   |  ​Indexing  |  Online First   |  Contact  

Quick Access


IOJES became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Investigation of Prospective Science Teachers’ 21st Century Skill Competence Perceptions and Attitudes Toward STEM
(Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının 21.Yüzyıl Becerileri Yeterlik Algıları İle Stem’e Yönelik Tutumlarının İncelenmesi )

Author : Ayşe Ülkü Kan   - Aysel Murat  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 4
Page : 251-272
367    539


Summary

Bu çalışmanın amacı, Fen Bilgisi öğretmen adaylarının 21. yüzyıl becerileri yeterlik algıları ile STEM’e yönelik tutumlarını ve bunlar arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2016-2017 akademik yılında, Fırat, Cumhuriyet, Erciyes, Muş Alparslan, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitelerinin Fen Bilgisi Öğretmenliği son sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamak amacıyla 21. Yüzyıl beceri algılarını belirlemeye yönelik Anagün, Atalay, Kılıç ve Yaşar (2016) tarafından geliştirilen “Öğretmen Adaylarına Yönelik 21. Yüzyıl Becerileri Yeterlik Algısı Ölçeği” ve STEM’e yönelik tutumları belirlemek amacıyla Faber ve arkadaşları (2013) tarafından geliştirilen ve Yıldırım ve Selvi (2015) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “STEM Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde tanılayıcı analizler, t-testi, Mann Whitney U testi (MWU) ve Pearson Korelasyon analizleri kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre öğretmen adaylarının 21. yüzyıl becerileri yeterlik algılarının “öğrenme ve yenilenme becerileri”, “yaşam ve kariyer becerileri” ve “bilgi, medya ve teknoloji becerileri” boyutlarına ortanın üstü düzeyde katıldıkları belirlenmiştir. 21. yüzyıl becerileri yeterlik algıları ölçeğinin, “yaşam ve kariyer becerileri” ile “bilgi, medya ve teknoloji becerileri” alt boyutlarında cinsiyet değişkenine göre kadın adaylar lehine anlamlı sonuçlar bulunmuştur. Öğretmen adaylarının STEM’e yönelik tutumlarının olumlu olduğu belirlenmiştir. Cinsiyet değişkenine göre STEM’e yönelik tutumda farklılık görülmemiştir. Öğretmen adaylarının 21. yüzyıl becerileri yeterlik algıları ile STEM’e yönelik tutum alt boyutları arasında düşük ve orta düzeyde pozitif ilişkiler olduğu tespit edilmiştir. Araştırmanın bulgularına dayanarak öğretmen yetiştirme programları kapsamında 21. yüzyıl becerileri ve STEM eğitimlerinin iyileştirilmesine ilişkin öneriler sunulmuştur.Keywords
21. Yüzyıl Becerileri, STEM, Fen Bilgisi Öğretmen Adayı

Abstract

he aim of this study is to examine the 21st century skills competencies perceptions of prospective science teachers and their attitudes towards STEM as well as the relationship between these. In the study, relational screening model was used. The sample of the research consists of senior students from Science Education Departments of Fırat, Cumhuriyet, Erciyes, Muş Alparslan, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Universities enrolled for 2016-2017 academic year. In order to collect data for the study, “21st Century Skills Competencies Perception Scale for Teacher Candidates”, developed by Anagün, Atalay, Kılıç and Yaşar (2016), was used for determination of 21st century skills perceptions and “STEM Attitude Scale”, developed by Faber et al. (2013) and adapted to Turkish by Yıldırım and Selvi (2015), was used for determination of attitude towards STEM. In the analysis of the data, diagnostic analyses, t-test, Mann Whitney U test (MWU) and Pearson Correlation analyses were used. According to research findings, it was determined that prospective teachers agree, in a level higher than moderate, with “learning and innovation skills”, “life and career skills” and “information, media and technology skills” which are dimensions of the 21st century skills. Significant results were obtained based on gender variable regarding perception of “life and career skills” and “information, media and technology skills” dimensions of 21st century skills competencies, in favor of female prospective teachers. It was determined that prospective teachers have positive attitude towards STEM. No significant difference was observed based on gender regarding attitude towards STEM. It was found that there is a low and moderate positive relationship between “Teacher Candidates’ 21st century Skills Competence Perception and “STEM Attitude Scale” subscales. Based on the findings of the research, proposals for improving 21st century skills and STEM trainings were presented in teacher training programs.Keywords
21st century skills, STEM, Prospective Science Teacher

Advanced Search


Announcements


Address :Yıldız Technical University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences.
Telephone :+90 542 325 1923 Fax :+90 212 283 4808
Email :info@iojes.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri