Home  |  ​Editors   |  ​Indexing  |  Online First   |  Contact  

Quick Access


IOJES became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


The Effect of Pattern-based Mathematics Education Program on 61-72-Month-old Children’s Reasoning Skills
(The Effect of Pattern-based Mathematics Education Program on 61-72-Month-old Children’s Reasoning Skills )

Author : Feride Gök Çolak   - Adalet Kandır  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 2019-3
Page : 13-33
137    252


Summary

Bu çalışma, Örüntü Temelli Matematik Eğitim Programı’nın (ÖTEMP), 61-72 aylık çocukların akıl yürütme becerisine etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada karma desenden yararlanılmıştır. Karma desenli yöntem, deneysel bir nitelik taşıdığından araştırmada, ön-test/son-test, kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu; 20 deney ve 20 kontrol grubu olmak üzere toplam 40 çocuk (61-72 aylık) oluşturmaktadır. Çalışmanın nitel kısmını ise öğretmenlerle yapılan gözlem ve görüşmeler oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Genel Bilgi Formu”, “Bilişsel Yetenekler Testi Form-6 (CogAT-6)”, “Öğretmen Gözlem Formu” ,“Öğretmen Görüşme Formu” ve “Aile Katılımı Değerlendirme Formu” kullanılmıştır. Deney grubunda yer alan çocuklara haftada beş gün olmak üzere toplamda sekiz haftalık “Örüntü Temelli Matematik Eğitim Programı” (ÖTEMP) uygulanmıştır. Bilişsel Yetenekler Testi Form-6, deney ve kontrol grubuna ön-test ve son-test olarak uygulanmıştır. Ayrıca deney grubuna son-testten üç hafta sonra kalıcılık testi olarak aynı test uygulanmıştır. Verilerin nicel analizlerini yorumlamak için özel bir istatistik paket programı kullanılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda, deney ve kontrol grubu çocuklarının Sözel, Sayısal ve Sözel Olmayan Boyut ön-test, son-test puanları arasında deney grubunun lehine anlamlı fark görülmüştür (p<0.05). Deney grubundaki çocukların Bilişsel Yetenekler Testi Form-6 Sözel ve Sözel Olmayan Boyut son-test ve kalıcılık testi puanları arasındaki farkın anlamlı olduğu fakat Sayısal boyutta son-test ve kalıcılık puanları arasındaki farkın anlamlı olmadığı belirlenmiştir (p>0.05). Nitel verilerin analizi sonucunda ise öğretmenlerin Örüntü Temelli Matematik Eğitim Programı uygulama sürecinde başarılı oldukları gözlenmiştir. Ayrıca eğitim programının öğretmenlerin alan bilgisine katkı sağladığı gözlenmiştir. Öğretmen görüşleri analiz edildiğinde eğitim programı sürecinin genel olarak olumlu olduğu, örüntü kavramına yönelik daha derin bilgi kazandıkları belirlenmiştir. Ayrıca eğitim programının, örüntü farkındalığını daha küçük yaşlara verilebilecek şekilde uyarlanmasına yönelik çalışmaların yapılması ve aynı yaş grubuna daha uzun süreye yayacak şekilde eğitim programının kullanılması önerilmiştir.Keywords
akıl yürütme, erken çocukluk eğitimi, matematik eğitim programı, örüntü.

Abstract

This study was carried out to investigate the effect of Pattern-based Mathematics Education Program (PMEP) on the reasoning skills of 61-72-month-old children. Mixed design was used in this study. As the mixed design method is experimental, pretest / posttest experimental design with control group is used. The study group was comprised of a total of 40 children (61-72 months); 20 in the experimental group and 20 in the control group. The qualitative part of the study consists of observations and interviews with teachers. General Information Form, Cognitive Abilities Test Form-6 (CogAT-6), Teacher Observation Form, Teacher Interview Form and Parent Involvement Evaluation Form were used as data collection tools. A total of eight weeks 'Pattern-based Mathematics Education Program' (PMEP) was applied to the children in the experimental group five days a week. Cognitive Abilities Test Form-6 was given to the experimental and control groups as pretest and posttest. The same test was applied to the experimental group as retention test three weeks after the posttest. A special statistical package program was used to interpret the quantitative analysis of the data. As a result of the study, there was a significant difference between the Verbal, Numerical and Nonverbal dimension pretest and posttest scores of the experimental and control group children in favor of the experimental group (p <.05). It was determined that the difference between the Verbal and Nonverbal posttest and retention test scores of the children in the experimental group was significant, whereas the difference between posttest and retention scores in numerical dimension was not significant (p> 0.05). As a result of the analysis of the qualitative data, it was observed that the teachers were successful in the implementation of the Pattern-based Mathematics Education Program. In addition, it was observed that the education program contributed to the knowledge of teachers. When teachers' opinions were analyzed, it was determined that the education program process was generally positive, and they gained deeper knowledge about the concept of pattern. In addition, it has been suggested that the education program should be adapted to younger ages for long-term implementation.Keywords
early childhood education, mathematics education program, pattern, reasoning

Advanced Search


Announcements

    IMPORTANT NOTE

    The authors will be asked to provide a document indicating that their manuscript was proofread by a professional translation agency for each accepted manuscript as of September 2019. Address :Yıldız Technical University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences.
Telephone :+90 542 325 1923 Fax :+90 212 283 4808
Email :info@iojes.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri