Home  |  ​Editors   |  ​Indexing  |  Online First   |  Contact  

Quick Access


IOJES became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Metaphorical Analysis of the Perceptions of the Primary School Students on the Concepts of "School, Teacher and Principal”
(Metaphorical Analysis of the Perceptions of the Primary School Students on the Concepts of "School, Teacher and Principal” )

Author : Mustafa Özgenel   - Betül Döndü GÖKÇE  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 1
Page : 100-122
129    295


Summary

Öğrencilerin bilişsel kavramları, eylemleri ve sonuç olarak dilleri metaforik olarak yapılandırılmıştır. Bu çalışmanın amacı ilkokul üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinin okula, öğretmene ve müdüre ilişkin metaforlarının belirlenmesi ve analizidir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu İstanbul ili Anadolu Yakası Kadıköy ilçesinde iki devlet ilkokulundaki 99’u kız 98 ‘i erkek olmak üzere toplam 197 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışma grubu “elverişli/uygun örnekleme” yoluyla belirlenmiştir. Nitel veri analizi sürecinde belirli kavramlar ve temalarda kodlama şeklinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Öğrenciler okulla ilgili 26, öğretmen ile ilgili 27 ve okul müdürüyle ilgili 27 metafor üretmişlerdir. Öğrencilerin yaklaşık yarısı (%48.7) okul için ev metaforunu, yaklaşık yarısı (%49.7) öğretmen için aile metaforunu kullanmıştır. Müdürler için ise en çok lider (%23.9) metaforu kullanılmıştır. Öğrencilerin, öğretmen metaforlarının sınıf içindeki davranışları ile ilişkili olduğu söylenebilir. Müdürün eylemleri okulun bir paydaşı olan öğrencileri doğrudan etkiler ve onların müdür algılarını şekillendirir. Araştırmanın bulguları, ilgili literatür ışığında tartışılmış ve bazı öneriler yapılmıştır.Keywords
Okul Metaforu, Öğretmen Metaforu, Müdür Metaforu, Metaforik Analiz

Abstract

...Keywords
school metaphor, teacher metaphor, principal metaphor, metaphoric analysis

Advanced Search


Announcements


Address :Yıldız Technical University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences.
Telephone :+90 542 325 1923 Fax :+90 212 283 4808
Email :info@iojes.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri