Home  |  ​Editors   |  ​Indexing  |  Online First   |  Contact  

Quick Access


IOJES became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Investigation of Relationship between Prospective Teachers’ Need for Cognition Level and Individual Innovativeness State
(Investigation of Relationship between Prospective Teachers’ Need for Cognition Level and Individual Innovativeness State )

Author : Sedef Süer   - İsmail KİNAY  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 2019-3
Page : 1-12
243    420


Summary

Bu çalışmada, öğretmen adaylarının düşünme ihtiyaçları ile bireysel yenilikçilik düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemek amaçlanmaktadır. Araştırmada, ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 351 (% 69,2) kadın, 156 (% 30.8) erkekten oluşan toplam 507 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, Cacioppo, Petty ve Kao (1984) tarafından geliştirilip Gülgöz ve Sadowski (1995) tarafından Türkçe'ye uyarlanan "Düşünme ihtiyacı Ölçeği" ve Hurt, Joseph ve Cook (1977) tarafından geliştirilen ve Kılıçer & Odabaşı (2010) tarafından Türkçe'ye uyarlanan "Bireysel Yenilikçilik Ölçeği" aracılığıyla toplanmıştır. Elde edilen veriler ışığında öğretmen adaylarının orta düzeyde düşünme ihtiyacına sahip oldukları ve bireysel yenilikçilik düzeylerinin ise sorgulayıcı kategorisinde yer aldığı saptanmıştır. Ayrıca öğretmen adaylarının düşünme ihtiyaçları ile bireysel yenilikçilik düzeyleri arasında pozitif yönlü orta düzeyde bir ilişki olduğu ve öğretmen adaylarının düşünme ihtiyaçlarının bireysel yenilikçilik düzeylerinin önemli bir yordayıcısı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
Bireysel yenilikçilik, düşünme ihtiyacı, öğretmen adayı

Abstract

The aim of this study is to examine the relationship between prospective teachers’ need for cognition level and state of individual innovativeness. The correlational survey method has been used in this study and the sample of the study is comprised of 507 prospective teachers 351 (69.2 %) of whom are female and 156 (30.8 %) of whom are male. The data of the study has been collected via “Need for Cognition Scale” developed by Cacioppo, Petty & Kao, (1984), adopted to Turkish by Gülgöz & Sadowski (1995) and “Individual Innovativeness Scale” developed by Hurt, Joseph and Cook (1977) and adapted to Turkish by Kılıçer & Odabaşı (2010). The results of analysis have showed that prospective teachers have a moderate level of need for cognition while their individual innovativeness state is determined to be in category of interrogators. In addition, a positive relation has been observed between prospective teachers’ need for cognition level and their individual innovativeness state. Finally, prospective teachers' need for cognition level has been determined to be a significant predictor of their individual innovativeness state.Keywords
Individual innovativeness, need for cognition, prospective teachers

Advanced Search


Announcements

    IMPORTANT NOTE

    The authors will be asked to provide a document indicating that their manuscript was proofread by a professional translation agency for each accepted manuscript as of September 2019. Address :Yıldız Technical University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences.
Telephone : Fax :
Email :info@iojes.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri